Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Ngày 21/6/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 530/QĐ-SGDĐT Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ – CP, đối với ông Phạm Đình Tiêu đơn vị công tác: Trường trung học phổ thông Chợ Mới. Được nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế kể từ ngày 01/7/2018.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  cchc
Nguồn: