Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ hướng dẫn xét, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2021

Ngày 18/8/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1555/SNV-CCVC về việc xét, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2021.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Sở Nội vụ hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đối với cán bộ, công chức (gọi chung là công chức), viên chức đăng ký thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2021.

Trên cơ sở hướng dẫn này, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát vị trí việc làm báo cáo số lượng cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có, đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính và cử công chức, viên chức dự thi về Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Bộ Nội vụ và tham mưu tổ chức thi theo quy định.

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm quyền lợi, chế độ chính sách cho công chức, viên chức góp phần chuẩn hoá đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cải cách chế độ công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổng thể cải cách hành chính./.

Toàn văn hướng dẫn số 1555/SNV-CCVC ngày 18/8/2021 tại file đính kèm.

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: