Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2017

Thực hiện Công văn số 5463/UBND-NCKSTTHC ngày 01/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo kết quả thi tuyển công chức, trong đó giao Sở Nội vụ thực hiện thông báo kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển và các nội dung quy định tại Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

Sở Nội vụ thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2017, danh sách dự kiến người trúng tuyển như sau:

1. Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2017 (có điểm thi kèm theo Phụ lục I và danh sách dự kiến người trúng tuyển kèm theo Phụ lục II).

Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2017, danh sách dự kiến người trúng tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ và đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (sonoivu.backan.gov.vn).

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo:

a) Thời gian: Kể từ ngày 03/10/2018 đến 16h30 ngày 17/10/2018 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Sở Nội vụ Bắc Kạn (Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức, tầng 03, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

c) Lệ phí: 150.000đ/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Sở Nội vụ thông báo cho các thí sinh được biết và gửi đơn phúc khảo đối với các môn thi viết (nếu có) để Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn thực hiện chấm phúc khảo theo quy định. Hội đồng không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn thư đến bộ phận văn thư của Sở Nội vụ) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax./.

Thông tin chi tiết đính kèm.

- Thông báo số 34/TB-SNV 

- Phụ lục I (tải về)

- Phụ lục II (tải về)

Tác giả:  H.T
Nguồn: