Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách

          Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ, dân phố có một vị trí, vai trò rất quan trọng trong triển khai thực hiện các chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, góp phần giúp người dân hiểu và nắm bắt được các chủ trương, chính sách đó.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách

          Với vị trí, vai trò quan trong trên, trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và đã ban hành nhiều văn bản quy định về chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên như Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

  Tại tỉnh Bắc Kạn, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đã được tỉnh quan tâm xây dựng các chế độ, chính sách phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Năm 2014, tỉnh đã cụ thể hóa Nghị định số 92/2009/NĐ-CP bằng Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2018, nhằm sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thay thế Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND, các chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm thêm chức danh khác đã giảm bớt được con người và nguồn kinh phí của nhà nước. Ở cấp xã giảm 758 người, ở thôn tổ dân phố giảm 10.485 người, ngân sách của cả tỉnh giảm được 18.967.969.760 đồng so với bố trí theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014. Tuy nhiên đến nay, một số nội dung trong Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Để các quy định về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo đúng quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 16 đã thông qua Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND quy định các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm 16 chức danh và chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 03 chức danh. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã bố trí không quá 10 người đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách và mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 03 người hoạt động không chuyên trách.

Mức phụ cấp hàng tháng của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở. Các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; Phó Trưởng Công an xã, thị trấn hệ số phụ cấp hàng tháng hưởng theo loại xã, xã loại 1 là 1,08; xã loại 2 là 1,05; xã loại 3 là 1,04. Các chức danh Chủ tịch Hội người Cao tuổi; Chủ tịch Hội Khuyến học; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; người làm công tác bảo vệ trẻ em; người làm công tác Đài Truyền thanh hệ số phụ cấp hàng tháng cũng hưởng theo loại xã, xã loại 1 là 0,98; xã loại 2 là 0,95; xã loại 3 là 0,94. Đối với chức danh nhân viên Thú y; người làm công tác Lâm nghiệp - Kế hoạch - Giao thông hệ số phụ cấp hàng tháng là 0,1. Chức danh Trưởng Ban bảo vệ dân phố hệ số phụ cấp hàng tháng là 0,55; Phó Ban bảo vệ dân phố hệ số phụ cấp hàng tháng là 0,48.

Mức phụ cấp hàng tháng của những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bằng hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở. Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn ở các thôn, tổ có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc thôn, tổ phức tạp về an ninh trật tự được hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng 1,3; đối với các thôn còn lại được hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng 1,1. Đối với chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận ở các thôn, tổ có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc thôn, tổ phức tạp về an ninh được hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng 0,8; đối với các thôn còn lại được hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng 0,6.

Quy định cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, như Công an viên; Thôn đội trưởng; Nhân viên Y tế thôn, tổ; Ủy viên Ban bảo vệ dân phố. Trong đó, cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm không quá 01 chức danh không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm không quá 02 chức danh khác, khi kiêm nhiệm các chức danh khác thì được hưởng 60% mức phụ cấp của từng chức danh kiêm nhiệm. Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo các quy định hiện hành; đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được ngân sách nhà nước hỗ trợ để đóng Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND còn quy định việc hỗ trợ kinh phí để bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Đối với thôn, tổ có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc phức tạp về an ninh trật tự được hỗ trợ kinh phí 10.000.0000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm; các thôn còn lại 9.000.000 đồng/năm.

Theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND các chức danh Công an viên, Thôn đội trưởng tiếp tục được hưởng phụ cấp hàng tháng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến khi có quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. Theo các chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND quyền lợi của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được cải thiên hơn so với trước, qua đó sẽ nâng cao trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân tại địa phương để nâng cao trình độ dân trí góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020(02/06/2020)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương(26/08/2019)

Bắc Kạn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã(22/08/2019)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư(20/08/2019)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.(12/08/2019)

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc(02/08/2019)

Quy định mới về số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố(01/08/2019)

Một số giải pháp thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025(01/08/2019)

Bắc Kạn tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (chỉ tiêu năm 2018) (14/06/2019)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (13/06/2019)