Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BNV Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

Theo đó, vị trí việc làm lãnh  đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ từ Trung ương đến địa phương bao gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Qua đó, xác định danh mục vị trí việc làm như sau:

Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ: Lưu trữ viên chính, lưu trữ viên và lưu trữ viên trung cấp.

Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ và khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm của lãnh đạo, quản lý, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ được quy định tại các phụ lục  kèm theo Thông tư.

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Văn Yên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và nữ viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

 

Một số hình ảnh trong kho lưu trữ thuộc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn

 

 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. Bãi bỏ Quyết định số 62/2005/QĐ-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Chi tiết tại Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022./.

 

Tác giả:  Nguyễn Thị Thương Thương
Nguồn: