Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Cấp xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với dân, là nơi đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người trực tiếp tổ chức thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Vì vậy, có thể nói, năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức cấp xã quyết định trực tiếp đến sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng công tác đổi mới và nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức này.

Xem tiếp


Ngày 28/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xem tiếp


Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg thực sự là một bước khởi đầu quan trọng trong việc cải thiện, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, công phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ và phương thức làm việc kiểu cũ chưa hiện đại để tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử.

Xem tiếp


Phải chú trọng đẩy mạnh hơn xây dựng một nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng ngoài nước. Muốn vậy, phải đề cao nội lực, chú ý thị trường nội địa với 100 triệu dân.

Xem tiếp


Toàn ngành Tổ chức xây dựng đảng cần thực hiện nghiêm túc Quy định số 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...

Xem tiếp


Thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những công cụ cần thiết trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước đối với người dân và tổ chức. TTHC rườm rà, thiếu đồng bộ, thống nhất sẽ gây phiền hà và giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đặc biệt là cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng của TTHC, hàng năm tỉnh Bắc Kạn đều ban hành kế hoạch và thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh để đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa.

Xem tiếp


Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập là mục tiêu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Mục tiêu Nghị quyết Trung ương khóa XII xác định đến năm 2021, hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Xem tiếp


Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”, thông qua hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về an toàn thông tin đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin được nâng cao.

Xem tiếp


Trong các năm 2018 - 2019, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thí điểm thành công mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử tại huyện Ba Bể với mục tiêu xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe bằng sổ điện tử được vận hành thông suốt trên hệ thống thông tin; theo dõi chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện tại cộng đồng trên mô hình đã xây dựng.

Xem tiếp


Giai đoạn 2011 - 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Xem tiếp

1234567...Trang cuối