Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trong 05 năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt được một số kết quả quan trọng

Xem tiếp


Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được như sau:

Xem tiếp


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính của ngành… là những mục tiêu Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện trong lộ trình triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Công Thương.

Xem tiếp


Thời gian qua, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) để hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Năm 2021, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử luôn được tỉnh Bắc Kạn xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Làm việc trên môi trường mạng cũng là giải pháp hiệu quả giúp đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn.

Xem tiếp


Thời gian qua, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã chứng tỏ sự phù hợp, mang lại hiệu quả cao trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Xem tiếp


Trong những năm gần đây, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân về công chứng các loại hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh tế trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, nhất là tại các xã, huyện. Đáp ứng nhu cầu đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay đã thành lập ba Phòng công chứng có trụ sở đặt tại thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn và huyện Chợ Mới gồm Phòng công chứng số 1, Phòng công chứng số 2 và Phòng công chứng số 3 trực thuộc Sở Tư pháp.

Xem tiếp


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Chính phủ, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương.

Xem tiếp


Việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa",“một cửa liên thông” có thể coi là giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức, đồng thời điều chỉnh một bước về tổ chức bộ máy và đổi mới, cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác trong cơ quan hành chính nhà nước.

Xem tiếp


Theo số liệu thống kê của Sở Y tế năm 2021, 100% số hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Không có hồ sơ quá hạn. Cụ thể trong năm, Sở Y tế đã giải quyết 428 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 22 hồ sơ, đều trong hạn xử lý.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối