Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Từ tháng 02 năm 2023, một số chính sách mới về nhân sự, việc làm, tài chính có hiệu lực

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc xếp hạng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 12 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022-2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 27/12/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện Na Rì

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2025 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn về hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh năm 2022, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tổ chức kiểm tra CCHC tại Sở Tài chính. Trưởng Đoàn kiểm tra là Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 5 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối