Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giải quyết công việc

Là cơ quan thường trực của tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC), việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ đã tạo điều kiện hỗ trợ công tác điều hành, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công... phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác CCHC. Thể chế hành chính từng bước được hoàn thiện, nhiều quy định, chính sách liên quan đến ngành Nội vụ được Sở tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ứng dụng CNTT được coi là công cụ giúp đơn vị đẩy nhanh tiến độ công việc và công tác tham mưu CCHC trên địa bàn.

Xác định trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ thời gian qua tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Hiện nay, TTHC của Sở được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh với 81 thủ tục hành chính, trong đó có 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định và được đăng tải kịp thời trên Cổng TTĐT của Sở (mục Dịch vụ công tích hợp với trang Dịch vụ hành chính công của tỉnh) tạo thuận lợi trong việc tìm hiểu, tra cứu TTHC cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong công việc cơ bản đã giúp các cán bộ, công chức Sở thực hiện tốt công việc của mình. Đến nay, hầu hết các văn bản trao đổi của cán bộ công chức đều thực hiện qua mạng; công tác điều hành, chỉ đạo nhanh chóng và thông tin thông suốt...100% công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong giao dịch văn bản hàng ngày. Sở đã sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác của công chức, viên chức. Các văn bản nội bộ của đơn vị được phát hành bằng file điện tử thay cho phát hành văn bản giấy và thực hiện áp dụng chữ ký số theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, ngân sách với các phần mềm như: Phần mềm kế toán Misa; Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước; Chương trình báo cáo tài chính nhà nước của Kho bạc nhà nước; Chương trình quản lý tài sản công của Bộ Tài chính.

Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ hằng ngày đã cung cấp cho người dân, các tổ chức những thông tin và dịch vụ cần thiết nhất. Chỉ cần vào website www.noivu.backan.gov.vn, mọi công dân, tổ chức đều có thể nắm bắt được các thông tin về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành; gửi câu hỏi và tiếp nhận câu trả lời trực tuyến... Địa chỉ, số điên thoại liên hệ, email, đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công khai đúng quy định trên CổngTTĐT của Sở. Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử Cải cách hành chính do Sở Nội vụ duy trì vận hành tại địa chỉ https://cchc.backan.gov.vn thường xuyên được cập nhật tin bài và các thông tin chỉ đạo mới nhất của tỉnh về cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực CCHC tại địa phương.

 

Cổng Thông tin điện tử Cải cách hành chính do Sở Nội vụ duy trì vận hành tại địa chỉ https://cchc.backan.gov.vn

Thời gian qua, Sở Nội vụ cũng đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào công tác của Sở Nội vụ năm 2020 và phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện lộ trình nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh.

CCHC trong cơ quan Nhà nước là một chương trình, chiến lược quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục ở tất cả các khâu, các quy trình. Trong đó, việc ứng dụng CNTT đã khiến quy trình thực hiện CCHC của Sở Nội vụ đang vận hành một cách nhịp nhàng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của tổ chức, nhân dân trong giải quyết các công việc./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: