Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố về ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử năm 2018

Theo kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tháng 4/2019, xếp hạng và chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 26 trên tổng số 63 tỉnh/thành.

Để có được kết quả xếp hạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 06 hạng mục là: (1) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin và (6) Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan. Số liệu sử dụng được tổng hợp từ báo cáo tình hình ứng dụng CNTT quý IV năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và qua công tác kiểm tra trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan

 

Bắc Kạn xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố về ứng dụng CNTT,

phát triển Chính phủ điện tử năm 2018

Theo kết quả xếp hạng, về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, Bắc Kạn xếp thứ 9 (năm 2017 xếp thứ 13). Về ứng dụng công nghệ thông tin, Bắc Kạn xếp thứ 47 (năm 2017 xếp thứ 18). Về Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử), Bắc Kạn xếp thứ 55 (năm 2017 xếp thứ 59). Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bắc Kạn xếp thứ 24 (năm 2017 xếp thứ 2). Về cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin, Bắc Kạn xếp thứ 10 (năm 2017 xếp thứ 18). Về Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin, Bắc Kạn xếp thứ 39 (năm 2017 xếp thứ 28).

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: