Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 36-NQ/TW

Trong giai đoạn 2014 - 2018, tỉnh Bắc Kạn đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó góp phần xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xác định rõ là nhiệm vụ chính trị, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị và chủ động triển khai các hoạt động kịp thời, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tác động tích cực về mặt nhận thức, trách nhiệm trong việc tăng cường ứng dụng CNTT, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian, chi phí giải quyết các TTHC nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng CNTT, Bắc Kạn đã tăng cường triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, điều hành và tác nghiệp trong các cơ quan Nhà nước.

Cụ thể, hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được xây dựng, nâng cấp bổ sung các tính năng mới và triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh tại cả ba khối đảng, chính quyền và đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã. Theo số liệu thống kê, trong năm 2018 đã có 2,2 triệu văn bản được gửi, nhận, xử lý trên hệ thống giữa các đơn vị. Qua 4 năm triển khai sử dụng, phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã tạo ra một phương thức làm việc mới trên môi trường mạng, giúp tiết kiệm khoảng 22 tỷ đồng chi phí văn phòng phẩm, phí bưu chính. Phần mềm đảm bảo liên thông gửi - nhận văn bản điện tử giữa tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; được tích hợp chức năng ký số và xác thực điện tử, cho phép ký số và xác thực chữ ký văn bản điện tử trực tuyến khi xử lý văn bản. Ngoài chức năng về quản lý hồ sơ công việc, hệ thống còn có các chức năng như: Theo dõi thực hiện nhiệm vụ, quản lý tài liệu cuộc họp phục vụ công tác của các đơn vị. Hiện nay, 100% văn bản (không mật) trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên đều được gửi bản điện tử và được gắn chữ ký số chuyên dùng đảm bảo giá trị pháp lý. Với cấp xã, tỷ lệ văn bản điện tử hoàn toàn đạt khoảng trên 50%. Hệ thống này không chỉ tiết kiệm chi phí hành chính, giảm thời gian xử lý văn bản, kết quả triển khai còn giúp lãnh đạo các đơn vị biết được tình trạng xử lý văn bản, hồ sơ, công việc trên hệ thống, từ đó có sự chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã cấp 2.569 chứng thư số chuyên dùng (gồm 1620 chứng thư số cá nhân và 949 chứng thư số tổ chức); tổ chức 101 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các thuê bao và triển khai tích hợp chức năng ký số và xác thực trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống công báo điện tử của tỉnh. Ngoài sử dụng trong văn bản điện tử, các đơn vị sử dụng hiệu quả chứng thư số chuyên dùng trong thực hiện các giao dịch Thuế điện tử, Bảo hiểm xã hội.

Từ cuối năm 2017, UBND tỉnh đã triển khai hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử", "Một cửa điện tử liên thông" và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tới 146 cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã (gồm: 16 cơ quan cấp tỉnh, 8 huyện/thành phố và 122 xã/phường/thị trấn). Cho đến nay, tỉnh đã cung cấp 1.887 TTHC dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống cung cấp chức năng tiếp nhận, quản lý, lưu chuyển xử lý hồ sơ giải quyết TTHC và chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa quá trình xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công, nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp của tỉnh. Từ 2016 đến hết năm 2018, đã tiếp nhận, xử lý trên hệ thống 895.088 hồ sơ.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn và tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp huyện, cấp xã. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn được thành lập trực thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện đang trong quá trình chuẩn bị để đi vào hoạt động.

Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được triển khai nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2016 với nền tảng công nghệ của Microsoft Exchang 2016. Đến nay, hệ thống đã cấp trên 7.500 tài khoản thư cho cán bộ, công chức, viên chức và tài khoản tổ chức thuộc các cơ quan, đơn vị cả 3 khối Đảng, chính quyền và đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã và hiện đang lưu trữ trên 1.126 GB dữ liệu thư của người dùng. Trung bình hàng tháng có khoảng 31.000 thư điện tử được gửi, nhận trên hệ thống. Hệ thống đã tích hợp với việc gửi tin nhắn đến điện thoại di động của một số người dùng để kịp thời xử lý thông tin. Hàng tháng, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc rà soát, báo cáo, thống kê kết quả sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh để các cơ quan, đơn vị chủ động đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tổ chức cấp mới, xóa bỏ các tài khoản không sử dụng nhằm đảm bảo An toàn thông tin. Sau một thời gian sử dụng, hệ thống thư điện tử công vụ đã phát huy hiệu quả, trở thành công cụ hữu hiệu trong hoạt động trao đổi, xử lý thông tin giữa các cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh ( http://backan.gov.vn) được bàn giao cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh quản lý hoạt động về nội dung, được liên kết, tích hợp thông tin với trang/cổng thông tin điện tử của 38 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Các thông tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị, địa phương được cập nhật thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc truy cập, tra cứu, giải quyết TTHC thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các chuyên trang như: Chuyên trang thủ tục hành chính (địa chỉ http://tthc.backan.gov.vn), chuyên trang Dịch vụ hành chính công (địa chỉ http://dichvucong.backan.gov.vn), chuyên trang cải cách hành chính (địa chỉ http://cchc.backan.gov.vn).

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn được triển khai xây dựng từ năm 2010, có tổng số điểm kết nối là 8 điểm (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh và 7 Văn phòng HĐND - UBND các huyện). Hiện tại hệ thống đang hoạt động ổn định, thường xuyên. Số cuộc họp qua hệ thống trung bình khoảng trên 50 cuộc/năm.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh duy trì tốt các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn như: Phần mềm quản lý ngân sách, quản lý tài sản công; cấp mã số đối tượng ngân sách, trao đổi dữ liệu thu chi, phần mềm kế toán, quản lý tài chính công (TAMITS); quản lý vốn đầu tư; quản lý hàng hoá và giá thị trường…(Sở Tài chính); phần mềm lập dự toán xây dựng công trình Acitt; Phần mềm cấp chứng chỉ xây dựng (Sở xây dựng). Phần mềm thiết kế đường bộ Nova (Sở Giao thông Vận tải); Phần mềm Tính toán, bình sai số liệu đo đạc (Sở Tài nguyên và Môi trường) Phần mềm e-learning, phần mềm phổ cập giáo dục, phần mềm quản lý dinh dưỡng, phần mềm thống kê, phần mềm quản lý thi tuyển sinh, phần mềm quản lý thi chọn HSG, phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng, phần mềm thi THPT quốc gia (Sở Giáo dục đào tạo); phần mềm hỗ trợ theo dõi giám sát việc triển khai Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động (Sở Thông tin và truyền thông); phần mềm Quản lý bệnh viện và bệnh án điện tử, phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Sở Y tế); phần mềm giao dịch hồ sơ đóng BHXH (Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn); ứng dụng quản lý thuế tập trung (Cục thuế tỉnh) cấp đăng ký kinh doanh qua mạng (Sở Kế hoạch và Đầu tư)...sử dụng 04 CSDL chuyên ngành bao gồm: CSDL đất đai,  CSDL phục vụ quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách, CSDL công chứng, CSDL về Sổ sức khỏe điện tử. Đến nay, các CSDL vẫn đang được các đơn vị thường xuyên cập nhật và sử dụng hiệu quả. Các hệ thống thông tin, CSDL khác của tỉnh tiếp tục được vận hành ổn định như: Hệ thống công báo điện tử của tỉnh đã được bổ sung tính năng ký số cho các văn bản đăng tải, là kênh thông tin cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đặc biệt là cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 36/NQ-TW đã đề ra; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT, bảo đảm CNTT là một trong các nội dung trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức ứng dụng CNTT, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời kỳ hội nhập, góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: