Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành; từng bước thực hiện chuyển đổi hoạt động của cơ quan lên môi trường số; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, nhất là lãnh đạo các phòng, đơn vị… là những mục tiêu ngành Tư pháp xác định tập trung thực hiện trong lộ trình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành năm 2022.

Xem tiếp


Sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến được xem là giải pháp mang lại lợi ích không nhỏ cho cả người dân và các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến sẽ góp phần phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng

Xem tiếp


Thời gian qua, Ngành Ngân hàng đã tập trung thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tạo những bước tiến mạnh mẽ, mở rộng quy mô và phạm vi, đáp ứng nhu cầu giao dịch trực tuyến, mọi lúc mọi nơi của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Xem tiếp


Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp... là những nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Bắc Kạn xác định tập trung thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025.

Xem tiếp


Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, gắn chặt với quá trình phát triển KT-XH, bảo đảm vững chắc QP-AN, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo quyết liệt tập trung thực hiện công tác này.

Xem tiếp


Thành công lớn nhất trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian qua là đã dần thay đổi lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức từ phương thức làm việc thủ công sang làm việc trên môi trường ứng dụng công nghệ thông tin; từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, góp phần quan trọng xây dựng nền hành chính đồng hành, chuyên nghiệp và hiện đại, tạo nền tảng xây dựng thành công chính quyền số trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia.

Xem tiếp


Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đang trở thành xu hướng tất yếu, là nền tảng để tạo nên nhiều giá trị mới, thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống, lao động, học tập và giải trí. Cùng với các địa phương trong cả nước, tại tỉnh Bắc Kạn, quá trình này diễn ra nhanh hơn với những tác động từ làn sóng dịch bệnh covid-19 bùng phát.

Xem tiếp


Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn luôn tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ mọi lúc, mọi nơi trên các phương tiện khác nhau, tạo nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số, là chìa khóa nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối