Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiện đại hóa hành chính tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã tích cực thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, góp phần cùng với chính quyền cấp tỉnh xây dựng một nền hành chính hiện đại, gần dân, được nhân dân tin tưởng.

Thực hiện chủ trương của Đảng nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, một nền công vụ chuyên nghiệp, vai trò của ngành Tư pháp là vô cùng quan trọng. Đối với các địa phương, đóng góp của ngành Tư pháp, đặc biệt là trong các lĩnh vực công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu CCHC, cải cách tư pháp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc cải cách các TTHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp đã góp phần đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo chức năng nhiệm vụ của ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, năm 2019, Sở Tư pháp đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đơn vị đã trình UBND tỉnh ban hành một số quyết định về cơ chế chính sách đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp như: Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; bãi bỏ một số VBQPPL do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành. Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định Quy định đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở TTHC được Bộ Tư pháp công bố, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại và Luật sư; Quyết định công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi.

100% các TTHC đều được niêm yết công khai đầy đủ tại đơn vị, đồng thời thông báo công khai dưới nhiều hình thức khác nhau như công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đơn vị luôn duy trì việc thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc giải quyết TTHC tại đơn vị, đảm bảo đúng quy định, kịp thời giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của người dân.

Nhằm xây dựng một nền hành chính tư pháp hiện đại, đồng bộ, gần dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp được quan tâm đẩy mạnh. Sở Tư pháp nhiều năm nay đã xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả bộ phận “một cửa” đặt tại trụ sở cơ quan để giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Từ 01/8/2019, việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Sở được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Kạn. 100% TTHC đều được thực hiện qua cơ chế một cửa (gồm: 154 thủ tục, trong đó có 16 TTHC được thực hiện liên thông cùng cấp, 04 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp). Theo số liệu thống kê, tính đến quý III/2019, tổng số hơn 5.000 hồ sơ TTHC đã được Sở Tư pháp tiếp nhận và giải quyết. Trong đó, phát sinh 481 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 (gồm: 475 hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; 01 hồ sơ công nhận báo cáo viên cấp tỉnh; 02 hồ sơ Bổ nhiệm Giám định viên; 01 hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; 01 hồ sơ Xóa đăng ký hành nghề công chứng; 01 hồ sơ Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng). Sở Tư pháp đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 661 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (trong đó tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 145 hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 516 hồ sơ).

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai có hiệu quả tại Sở và 5/5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (không dùng văn bản giấy) so với tổng số văn bản đi/đến giữa phòng, đơn vị thuộc Sở đạt 100%. Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (không dùng văn bản giấy) so với tổng số văn bản đi/đến giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài đạt 95%; tỷ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng văn bản giấy chiếm 5% (là những văn bản mật, văn bản gửi cho những đơn vị không sử dụng phần mềm TDOffice và gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh…). Riêng đối với văn bản gửi Bộ Tư pháp, hiện nay Sở đang tiến hành gửi bản giấy kèm văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia. Đối với văn bản gửi đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản giấy.

100% văn bản đi của Sở đều được ký số đúng quy định; 100% lãnh đạo Sở Tư pháp thường xuyên sử dụng chữ ký số trong công việc. Hiện nay, Sở Tư pháp đã sử dụng chữ ký số chuyên dùng của đơn vị để thực hiện giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế. Đối với giao dịch với Kho bạc Nhà nước, đơn vị đang tiếp tục triển khai thực hiện, hiện tại mới chỉ sử dụng trong công tác gửi báo cáo qua phần mềm của Kho bạc Nhà nước; đối với việc sử dụng chữ ký số trong trong giao dịch sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước, đơn vị đang phối hợp với Kho bạc nhà nước triển khai thực hiện.

  

 Sở Tư pháp tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Hiện nay 100% công chức, viên chức đều được cấp địa chỉ thư điện tử công vụ của tỉnh và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc hàng ngày. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử công vụ, Lãnh đạo Sở Tư pháp quán triệt toàn bộ văn bản tài liệu, thông tin chỉ đạo, mời họp… đều phải trao đổi qua mail công vụ của tỉnh thay vì trao đổi qua bản giấy, từ đó nâng cao ý thức sử dụng mail công vụ của CCVC trong đơn vị.

Bên cạnh việc triển khai các phần mềm dùng chung, Sở Tư pháp đang triển khai ứng dụng có hiệu quả một số phần mềm chuyên ngành khác như: Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung, phần mềm cập nhật văn bản QPPL vào cơ sở quốc gia về văn bản QPPL, hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phần mềm hộ tịch điện tử dùng chung.

Trong quá trình giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục để tổ chức, cá nhân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng tồn đọng công việc và khiếu nại tố cáo của công dân. Sở cũng đã ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của đơn vị, nội dung của Quy chế bám sát theo quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 và các văn bản hướng dẫn để cụ thể hóa việc thực hiện quyền của công dân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp các thông tin cho công dân theo đúng quy định của luật. Từ đầu năm đến nay, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành.

Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, Sở Tư pháp đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức nãng nhiệm vụ, bảo ðảm hiệu quả, ðáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; lấy sự hài lòng của khách hàng và kết quả cải cách TTHC làm thước đo mức độ hoàn thành của công chức, viên chức.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp xác định tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo điều hành của người đứng đầu về công tác CCHC, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm yêu cầu và mục tiêu xây dựng một hệ thống hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của nhân dân, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: