Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính quý I/2019

Quý I/2019, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 11 Quyết định công bố TTHC với tổng số 149 TTHC được công bố (43 TTHC mới ban hành; 49 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 12 TTHC thay thế và 45 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ), gồm các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương, Sở Y tế và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Các TTHC sau khi được công bố đều được đăng tải nội dung chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn cũng công khai nội dung các TTHC trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Qua đó, đã tạo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC. Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, bộ phận kiểm soát TTHC tỉnh đã thực hiện nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai theo quy định.

Cũng trong Quý I/2019, UBND tỉnh đã ban hành 2 Quyết định công bố kết quả xếp hạng và đánh giámức độ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2018; xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành, huyện/thành phố năm 2018. Kết quả công bố là thước đo để các đơn vị tiếp tục chú trọng, quan tâm hơn đến việc nâng cao công tác CCHC tại đơn vị, góp phần đẩy mạnh CCHC của tỉnh.

Thời gian qua, ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước tiếp tục được tăng cường. Bộ phận Một cửa tại cơ quan, đơn vị được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo liên thông và thông suốt trong việc giải quyết TTHC từ cấp xã đến cấp tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Hiện nay, đang hoàn thiện việc đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và công tác nhân sự, dự kiến sẽ hoạt động trong năm 2019.

Việc tiếp nhận và trả kết quả về TTHC được duy trì thực hiện tại Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị, qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Từ đầu năm đến ngày 07/3/2019, hệ thống phần mềm Một cửa đã cập nhật 17.024 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98%. Trong đó, dịch vụ công mức độ 3 phát sinh 1.609 hồ sơ, dịch vụ công mức độ 4 phát sinh 547 hồ sơ. Hệ thống bưu điện trên địa bàn đã thực hiện chuyển phát 4.656 lượt hồ sơ TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 05/3/2019, toàn tỉnh đã có khoảng 230.000 văn bản được gửi nhận thông qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Các văn bản được các đơn vị thực hiện ký số đúng quy định. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của tỉnh đạt 100%.

Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã cấp hơn 7.000 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức và tài khoản tổ chức thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Các cơ quan đơn vị đều chấp hành tốt quy định sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc.

Hệ thống trang, cổng TTĐT tiếp tục được các đơn vị duy trì, cung cấp thông tin. Tại các đơn vị, địa phương không phát sinh các sự cố về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tiếp tục được triển khai tại 28 đơn vị cấp xã theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBDN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022. Các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục thực hiện việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh trong quý I/2019 còn một số hạn chế: Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích thấp so với tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận; cơ sở vật chất Bộ phận một cửa cấp xã còn nhiều thiếu thốn.

Quý II/2019, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC. Đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh vào hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đúng quy định. Đồng thời tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; thực hiện rà soát, thống kê công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, theo dõi; tiếp tục vận động, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: