Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức(CSDLQG về CBCCVC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, không chỉ của Bộ Nội vụ mà còn của tất cả các Bộ, ban ngành và địa phương. Đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước. Trong đó, việc xây dựng CSDL quốc gia về CBCCVC là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, nhằm thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ CSDLQG về CBCCVC đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Để triển khai nhiệm vụ quan trọng này, sau gần 2 năm chuẩn bị, tháng 5/2022, Bộ Nội vụ đã ký kết chương trình hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, nắm giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia; hệ thống bắt đầu triển khai chính thức vào cuối tháng 11, tiến hành đào tạo, tập huấn trên toàn quốc.

 

Ảnh: Đào tạo hướng dẫn đồng bộ, tích hợp dữ liệu cho các tỉnh miền Bắc theo Dự án Xây dựng CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước do Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT tổ chức

Sau khi tham dự tập huấn về thực hiện chuẩn hóa dữ liệu CBCCVC và đồng bộ dữ liệu CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương do Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT phối hợp tổ chức từ ngày 29/11/2022 đến ngày 30/11/2022, Sở Nội vụ đã chủ động ban hành văn bản phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên phạm vi toàn tỉnh thực hiện việc cập nhật đầy đủ thông tin CBCCVC lên phần mềm Quản lý thông tin CBCCVC; giao bộ phận chuyên môn xây dựng phương án phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật.

Ngày 08/12/2022, Bộ Nội vụ có văn bản số 6208/BNV-CCVC thông báo tỉnh Bắc Kạn có tên trong danh sách 23 đơn vị bộ, ngành, địa phương được lựa chọn cập nhật thông tin CBCCVC lên CSDLQG phục vụ Lễ khai trương CSDL quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước vào ngày 29/12/2022, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8372/UBND-NCPC ngày 12/12/2022 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ cập nhật đầy đủ thông tin CBCCVC lên phần mềm Quản lý thông tin CBCCVC của tỉnh, đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với VNPT Bắc Kạn thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ dữ liệu của tỉnh lên CSDLQG về CBCCVC. Tính đến 17 giờ 00 ngày 28/12/2022, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện việc chuẩn hóa danh mục đơn vị và thông tin CBCCVC được 12.196 hồ sơ trong tổng số 12.394 CBCCVC có mặt; hoàn thành việc đồng bộ lên CSDLQG về CBCCVC.

Đúng 17 giờ 00 ngày 29/12/2022 tại Hội trường lớn trụ sở làm việc của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành đã thực hiện nghi lễ khai trương CSDLQG về CBCCVC.

Ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành đã thực hiện nghi lễ khai trương CSDLQG về CBCCVC

Trong video báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đồng bộ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương có nêu số liệu thực hiện của tỉnh Bắc Kạn.

 

Trong thời gian tiếp theo, Sở Nội vụ xác định nội dung thường xuyên cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức của địa phương lên phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và CSDLQG về CBCCVC là một nhiệm vụ quan trọng, đơn vị đã chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất UBND tỉnh thực hiện việc xây dựng nền tảng dùng chung ngành Nội vụ, trong đó có nội dung nâng cấp phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh lên phiên bản mới phù hợp với mẫu thông tin Sơ yếu lý lịch 2c mới; tích hợp modul đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng. Các nội dung này sẽ góp phần thực hiện tốt tiêu chí dữ liệu về CBCCVC luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chuyển đổi số của địa phương.

Tác giả:  Nông Trường Hải
Nguồn: