Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 13/5/2020 triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn trong tình hình mới.

Trong nhiều năm qua, hoạt động thông tin cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, từng bước nâng cao trình độ dân trí, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, từ đó đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” (Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Một trong những nhiệm vụ của Đề án là xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư.

Đồng thời, xây dựng ứng dụng trên thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng...) để người dân tiếp nhận thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; các thông tin khẩn cấp về thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trên địa bàn; kiến thức về khoa học, kỹ thuật...; gửi phản ánh, kiến nghị và đóng góp ý kiến; có thể tích hợp các dịch vụ tiện ích thanh toán giúp người dân thực hiện các giao dịch trực tuyến thuận lợi.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở. Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ phụ trách và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin cơ sở.

Đề án đề ra các giải pháp thực hiện như giải pháp về công nghệ, an toàn bảo mật thông tin, tổ chức bộ máy nhân sự, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách về CNTT và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở...

Thời gian qua, hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã cơ bản bám sát định hướng của các cấp ủy, chính quyền; kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phản ánh gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống; góp phần tích cực vào việc động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của các hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh hầu hết đã xuống cấp, lạc hậu, ảnh hưởng phần nào tới nội dung và hiệu quả của công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện (Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 13/5/2020) với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Bắc Kạn xác định hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên cơ sở rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch thiết lập mới hoặc nâng cấp đầu tư đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo tránh lãng phí trong đầu tư. Từng bước chuyển đổi đài truyền thanh hữu tuyến (có dây) và truyền thanh vô tuyến (FM, không dây) đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang truyền thanh ứng dụng CNTT - VT. Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - VT phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định.

Xây dựng Bảng tin điện tử công cộng cũng là một nội dung được tập trung thực hiện. Theo đó, tỉnh sẽ rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư các bảng điện tử công cộng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đặt tại các địa điểm thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin.

Đồng thời, Kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin trên cơ sở rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở vàcán bộ phụ trách công nghệ thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật.

Bên cạnh đó, thực hiện truyền thông về việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông khác. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân hưởng ứng việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật và trao đổi thông tin tương tác hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước...

Cùng với đó, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 135/QĐ-TTg như: Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; xây dựng hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thanh cơ sở; biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về ứng dụng CNTT dưới hình thức xuất bản, in, xuất bản điện tử.

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh sẽ giúp xây dựng và vận hành hệ thống thông tin cơ sở hiện đại; góp phần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, thống kê, dự báo các vấn đề liên quan trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của các, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện có hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó thúc đẩy việc cải cách hành chính, tạo tiền đề xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin cơ sở./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: