Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương: Hiện đại hoá hành chính để tạo đà cho sản xuất, kinh doanh

Thời gian qua, Sở Công Thương Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy thương mại, tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để doanh nghiệp, người dân tiếp cận giấy phép nhanh nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Theo Sở Công Thương, năm 2018, tình hình thị trường Bắc Kạn ổn định và phát triển. Lượng hàng hoá phục vụ nhân dân dồi dào, phong phú, đa dạng, giá cả hàng hóa tương đối ổn định. Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2018 diễn ra trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi và có bước phát triển ổn định hơn, môi trường đầu tư được cải thiện, sản xuất, kinh doanh có những kết quả tích cực. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước đạt 5.666 tỷ đồng, tăng 13,43% so với thực hiện năm 2017 và đạt 116,59% so với kế hoạch năm 2018. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 đạt 776.358,57 USD. Trong đó: Kim ngạch nhập khẩu đạt 754.014,57 USD; Kim ngạch xuất khẩu đạt 22.344 USD.

Để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, cùng với các hoạt động xúc tiến, thúc đẩy thương mại..., Sở Công Thương Bắc Kạn xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Trong năm 2018, Sở đã tiến hành rà soát đối với 26 TTHC. Thông qua rà soát kiến nghị đơn giản hoá 06 TTHC theo hướng rút ngắn thời gian, thành phần hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thực hiện TTHC cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ngay trong quý I/2019, Sở Công Thương tiếp tục tiến hành rà soát 30 TTHC thuộc 6 lĩnh vực: Điện năng, công nghiệp nặng, lưu thông hàng hóa trong nước, kinh doanh khí, lĩnh vực Hóa chất, quản lý cạnh tranh. Thời gian rà soát bắt đầu từ quý 1 và hoàn thành trong quý 2 năm 2019.

Sở Công Thương thực hiện niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở đơn vị

Thực hiện các mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hoá hành chính, Sở Công Thương đã duy trì tốt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Bộ phận này được được bố trí 01 phòng làm việc riêng, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả. Sở bố trí 02 công chức trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC. Bộ phận “Một cửa” làm việc đúng quy định, phục vụ tốt tổ chức, cá nhân đến giao dịch, công tác, thực hiện các thủ tục hành chính. Các phòng chuyên môn phối hợp tích cực hơn trong công tác rà soát, kiểm soát quy trình giải quyết các hồ sơ TTHC, đảm bảo giải quyết hồ sơ TTHC theo đúng quy định, đảm bảo thời gian, tạo thuận lợi tốt nhất cho tổ chức và công dân.

Năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương đã tiếp nhận 569 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, không có vướng mắc. Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho cá nhân và tổ chức, Sở đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 109/117 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Sau khi triển khai đơn vị đã tiếp nhận 435/569 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 76,45%. Quý I năm 2019 (số liệu tính đến hết ngày 15/3/2019), Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 285 hồ sơ TTHC, trong đó: 07 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua, 253 hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến, 25 hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả, tổng số hồ sơ TTHC được đơn vị giải quyết là 279 hồ sơ; 100% đúng hạn, 06 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý.

Thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định thực hiện cơ chế Một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương đã cử 02 công chức tham gia trực tại bộ phận Một cửa liên thông Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, Sở có 4 TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế 1 cửa liên thông trên tổng số 4 TTHC được UBND tỉnh quy định đưa vào thực hiện, đạt tỷ lệ 100%.

            Nhằm công khai minh bạch hoạt động của đơn vị, Sở Công Thương tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Thanh tra Sở và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại Bảng TTHC của đơn vị. Quý I năm 2019, Sở Công Thương chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến thủ tục hành chính.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác truyền thông hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị, Sở đã thường xuyên tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC đến công chức, viên chức tại đơn vị để thông qua đó cùng thực hiện và giám sát việc giải quyết TTHC tại đơn vị; niêm yết đầy đủ các TTHC đang thực hiện, công khai minh bạch các TTHC ban hành mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ. Đăng tải tin bài, văn bản liên quan về CCHC trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, trong đó có nội dung kiểm soát TTHC để tiện cho công tác quản lý và tra cứu. Dán treo khẩu hiệu, áp phích và phát tờ rơi về cải cách TTHC tại bộ phận một cửa và các phòng chuyên môn; tại các buổi họp giao ban tháng hoặc họp Đảng bộ, chi bộ định kỳ thường lồng ghép nội dung tuyên truyền về CCHC và kiểm soát TTHC để đảng viên, công chức nắm bắt thông tin, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị. Thông qua các nội dung và hình thức tuyên truyền, nhận thức về công tác kiểm soát TTHC của công chức, viên chức đã được nâng cao rõ rệt.

Thực hiện công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, trong quý 1 năm 2019 Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra trong công tác kiểm soát TTHC thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, công dân, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Thông qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tiếp tục duy trì và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, sắp xếp và giải quyết khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của cơ quan, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng xử lý công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp Lãnh đạo Sở điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan; đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Hiện nay, Sở Công Thương đang triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển công nghiệp - thương mại phù hợp với xu hướng của cuộc CMCN 4.0 nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh theo hướng hiện đại, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp để doanh nghiệp nhanh chóng đưa vào ứng dụng và phát triển các công nghệ sản xuất, kinh doanh mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận công nghệ mới. Rà soát, bãi bỏ, sửa đổi các thủ tục hành chính không còn phù hợp theo hướng đơn giản hóa và hiện đại thủ tục hành chính;

Sở cũng xác định tập trung nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý hồ sơ công việc.... Tăng cường an toàn, an ninh mạng phù hợp với những yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; ứng dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 trong triển khai dịch vụ công trực tuyến. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp - thương mại phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển ngành công thương. Chủ động nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của cuộc CMCN 4.0, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 trong việc triển khai thực hiện phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: