Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện lộ trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính của ngành… là những mục tiêu Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện trong lộ trình triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Công Thương.

Kế hoạch số 602/KH-SCT ngày 22/12/2021 triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Công Thương nhằm xây dựng mục tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan giai đoạn 2021 - 2025; tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ trương về cải cách hành chính của Đảng, Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên để xây dựng kế hoạch cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; xác định rõ từng lĩnh vực của cơ quan, đơn vị hiện còn yếu kém, chồng chéo, trì trệ hoặc dễ phát sinh tiêu cực để cải cách, chấn chỉnh theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Xác định công tác cải cách hành chính phải được quan tâm thực hiện thường xuyên, đồng bộ, đúng pháp luật; đòi hỏi mỗi công chức, viên chức phải nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, đáp ứng ở mức cao nhất yêu cầu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025, Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy ngành công thương phát triển.

 

Thông tin về cải cách hành chính được đăng tải chi tiết trên Trang thông tin điện tử

của Sở Công Thương

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp đảm bảo theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức thực hiện công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với kết quả thi đua, khen thưởng hàng năm của lãnh đạo, tập thể cơ quan, đơn vị thuộc sở; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở Công Thương sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử.

Cụ thể, về cải cách thể chế, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương về nền hành chính nhà nước, trọng tâm là thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển. Tập trung ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tạo bước đột phá phát triển ngành công thương.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở đề ra chỉ tiêu tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến. Trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%. Giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; đến năm 2025, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Về cải cách chế độ công vụ, xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm và 100% công chức đạt chuẩn theo chức danh quy định.

Về cải cách tài chính công, cơ quan văn phòng sở, đơn vị sự nghiệp thuộc sở thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính. Đến năm 2025, đơn vị sự nghiệp thuộc sở thực hiện chế độ tự chủ theo quy định.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo định kỳ, 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của đơn vị được cập nhật trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh, góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của địa phương; 80% cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể (trừ các cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến;100% văn bản đến và đi của đơn vị được xử lý trên phần mềm hồ sơ công việc (trừ văn bản thuộc phạm vi bí mật nhà nước);100% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt từ 50% trở lên.

Để thực hiện có hiệu quả các  mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Sở Công Thương sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định chỉ số CCHC hằng năm đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá.  Gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với kết quả thi đua, khen thưởng hàng năm của lãnh đạo, tập thể cơ quan, đơn vị thuộc sở. Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC để kiến nghị loại bỏ các TTHC còn rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; kiến nghị loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý và cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp, các yêu cầu điều kiện có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để cải thiện môi trường kinh doanh; cắt giảm thời hạn giải quyết của thủ tục để rút ngắn thời gian cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC;

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; chuyển đổi tư duy, nhận thức trên cơ sở chấp nhận dữ liệu số, sử dụng lại dữ liệu số nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích;

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ nghiệp vụ, chuyên ngành phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh theo nhu cầu; bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định. Tích hợp các ứng dụng thanh toán điện tử, đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để phổ cập, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân, doanh nghiệp...

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: 

Tin bài mới:


Năm 2021, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và trả kết quả 33.212 hồ sơ TTHC(27/12/2021)

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn: 1 năm nhìn lại(27/12/2021)

Kết quả triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2021(27/12/2021)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại(22/12/2021)

Cơ chế "một cửa",“một cửa liên thông”: Giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước (22/12/2021)

Sở Y tế: 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn theo cơ chế một cửa(22/12/2021)

Ứng dụng CNTTT tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng (22/12/2021)

Ngành Thông tin và Truyền thông phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19(22/12/2021)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Ứng dụng CNTT - chuyển đổi số nâng cao hiệu quả cải cách hành chính(22/12/2021)

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (22/12/2021)