Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Thông tư này quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu điện tử, dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng áp dụng của Thông tư: Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Thông tư này gồm có 4 chương, 14 điều, 9 phụ lục kèm theo và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  Doanh Phượng
Nguồn: