Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn công bố xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2018

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu khối sở, ban, ngành; Sở Giao thông Vận tải xếp thứ 2; đứng thứ 3 là Sở Công Thương.

Xây dựng Chính quyền điện tử hiện nay là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, chính quyền các cấp. Xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) nhằm tin học hóa toàn bộ quá trình giải quyết công việc, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước với mục tiêu cuối cùng là hiện đại hóa hệ thống Chính quyền, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.


Các đơn vị cấp tỉnh được xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2018

Kế thừa việc đánh giá Chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Bắc Kạn (BACKAN ICT INDEX) đã được duy trì từ nhiều năm qua, năm 2018, trên cơ sở những nội dung, định hướng trong yêu cầu về ứng dụng CNTT, phục vụ quá trình xây dựng CQĐT; căn cứ phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước (ban hành tại Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT ngày 18/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá CQĐT cấp huyện, xã (ban hành tại Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông), UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng CQĐT các cấp tại tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29/11/2018). Bộ tiêu chí vừa là giải pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các đơn vị, đồng thời, chỉ ra những nội dung, yếu tố cụ thể của CQĐT, để các đơn vị, địa phương nắm và có lộ trình triển khai phù hợp.

Bộ tiêu chí đánh giá CQĐT tỉnh Bắc Kạn gồm 2 Hạng mục:  Hạng mục về điều kiện sẵn sàng, chỉ ra những nội dung mà các cơ quan nhà nước các cấp cung cấp, đầu tư cho CQĐT. Hạng mục về kết quả CQĐT đạt được, chỉ ra kết quả ứng dụng, hiệu quả sử dụng các hệ thống được đầu tư chỉ ra tại Hạng mục về điều kiện sẵn sàng. Mỗi hạng mục được đánh giá ở 4 mức từ cao xuống thấp, trong đó mức 1 là mức tốt nhất, mức 4 là mức thấp nhất, những đơn vị không đạt điểm số tối thiểu theo yêu cầu sẽ được đánh giá là “Không xếp loại”.

Cụ thể, hạng mục về điều kiện sẵn sàng tập trung đánh giá mức độ đảm bảo các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc phục vụ hoạt động của đơn vị, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Điều kiện sẵn sàng bao gồm hạ tầng thiết bị, con người và cả cơ chế chính sách. Hạng mục gồm 03 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin; Nhóm tiêu chí đánh giá nhân lực CNTT; Nhóm tiêu chí đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng CNTT.

Hạng mục về kết quả CQĐT đạt được tập trung đánh giá mức độ, hiệu quả khai thác, sử dụng thực tế các hệ thống đã được đầu tư của mỗi đơn vị, bao gồm mức độ ứng dụng trong nội bộ cơ quan và mức độ khai thác từ phía người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Kết quả CQĐT đạt được xét trên 04 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch); Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác; Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch; Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi.

Do là năm đầu tiên đánh giá theo Bộ tiêu chí mới nên kết quả đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các đơn vị còn rất hạn chế. Kết quả đánh giá, có  60%  số đơn vị cấp tỉnh, 88% đơn vị cấp huyện, 100% đơn vị cấp xã “Không xếp hạng” đối với cả 2 nhóm tiêu chí. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, kết quả đã phản ánh đúng hiện trạng ứng dụng CNTT trong xây dựng CQĐT tại các đơn vị, địa phương. Kết quả đánh giá cũng cho thấy, hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương mới quan tâm, thực hiện tương đối tốt việc ứng dụng CNTT trong đơn vị. Việc giao dịch trực tuyến với người dân, doanh nghiệp chưa đạt được kết quả đáng kể, trong khi đó, đây mới là mục tiêu trong xây dựng CQĐT. Trong thời gian tới sẽ cần nhiều hơn nữa sự quan tâm, nỗ lực, chủ động của các đơn vị, địa phương.

Thông qua kết quả đánh giá, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương xác định rõ những hạn chế tại đơn vị mình trong việc góp phần xây dựng CQĐT chung của tỉnh để chủ động, tích cực hơn trong thời gian tới. Trong điều kiện hiện nay, bên cạnh việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị, các đơn vị cần đảm bảo khai thác hiệu quả nhất các hệ thống đã đầu tư, quan tâm việc thay đổi thói quen, nhận thức, kỹ năng không chỉ của cán bộ, công chức trong đơn vị mà từng bước thay đổi thói quen, nhận thức, nâng cao năng lực của người dân trên địa bàn tỉnh trong việc ứng dụng CNTT trong tìm kiếm, tra cứu thông tin và thực hiện giao dịch với các cơ quan nhà nước.

 

Với vai trò cơ quan tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng CQĐT, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, hướng dẫn các đơn vị, địa phương những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để từng bước cải thiện tình hình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới./. 

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: