Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Ứng dụng CNTTT tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng

Năm 2021, Sở Xây dựng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác cải cách hành chính. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng và góp phần phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ giao dịch lĩnh vực xây dựng tại Trung tâm hành chính tỉnh, chúng tôi phần nào cảm nhận được không khí làm việc nghiêm túc và nhiệt tình của đội ngũ cán bộ tiếp nhận hồ sơ ở đây. Chia sẻ với chúng tôi, người dân tỏ ra khá hài lòng khi đến giao dịch tại đây bởi họ cho biết, thời điểm hiện nay thủ tục hành chính về xây dựng đã trở nên khá nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều so với thời gian trước đây. 

Xác định cải cách hành chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gắn liền với mục tiêu quản lý, phát triển đô thị, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Sở Xây dựng đã thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị các cấp thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định theo hướng tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch cho người dân, nhà đầu tư và tổ chức doanh nghiệp. Năm 2021, đơn vị đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; và quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Tham mưu trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC.

Công tác kiểm tra cải cách hành chính trong nội bộ được tăng cường. Sở đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra cải cách hành chính tại 03 đơn vị gồm phòng Quy hoạch; phòng Quản lý Xây dựng và phòng Kinh tế xây dựng về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. Thông qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại để nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị như kịp thời rà soát và tham mưu trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ; nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức như: Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính; Công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở; Lồng ghép trong các buổi họp giao ban cơ quan, lồng ghép tại chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan; Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; Cung cấp các báo cáo, tài liệu liên quan… 100% thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ nội dung trên cổng DVC quốc gia và được niêm yết công khai tại trụ sở, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo đúng quy định.

 

Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật các thông tin về cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành

       Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị giải quyết TTHC của tổ chức, cá  nhân trên địa bàn được Sở Xây dựng tiếp tục duy trì thực hiện. Lãnh đạo Sở đã thực hiện tiếp công dân định kỳ 20 hàng tháng. Từ đầu năm đến nay, không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức  năng của Sở gửi Sở Xây dựng. 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% số thủ tục hành chính thuộc thầm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01/8/2019. Đơn vị đang triển khai 50/54 thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; triển khai 30 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo số liệu thống kê, năm 2021, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 562 hồ sơ TTHC. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn Số hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa là 527 hồ sơ và theo cơ chế một cửa liên thông là 35 hồ sơ. Trong đó: Dich vụ công trực tuyến mức độ 2 là 116 hồ sơ. Dich vụ công trực tuyến mức độ 4 là 446 hồ sơ (trong đó có 262 hồ sơ được trả qua dich vụ Bưu chính công ích).

Ứng dụng CNTT vào hoạt động chỉ đạo, điều hành, toàn bộ văn bản đi và đến được trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật), trong đó 100% số văn bản bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy định.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, năm 2021, Sở Xây dựng đã nghiệm thu tổng thể cơ sở dữ liệu ngành ứng dụng GIS trong công bố thông tin quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Kạn trên cổng thông tin điện tử quốc gia. Hiện nay, đơn vị đang dự thảo quy chế hoạt động CSDL quy hoạch tỉnh Bắc Kạn xin ý kiến góp ý rộng rã trước khi bàn giao CSDL cho các cấp chính quyền đưa vào vận hành khai thác sử dụng.

Với những kết quả đạt được, công tác CCHC trên lĩnh vực xây dựng đã góp phần vào kết quả công tác vào sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung.

Phát huy kết quả đó, năm 2022, Sở Xây dựng xác định tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh và của đơn vị; rà soát và cập nhật kịp thời nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan để trình UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch kiểm soát TTHC như: Rà soát cập nhật, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ về chất lượng quy định của TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý và công khai phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính; công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC; công tác thông tin, báo cáo; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: