Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022.

Chỉ trì Hội nghị ông Phạm Minh Hùng, Vụ Trưởng vụ CCHC, Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ có lãnh đạo và công chức Vụ CCHC, Bộ Nội vụ.

 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Nội vụ

Dự tại điểm cầu các tỉnh có Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo và công chức Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu khai mạc Hội nghị ông Phạm Minh Hùng, Vụ Trưởng vụ CCHC, Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ nhấn mạnh mục đích của Hội nghị là quán triệt, triển khai các nội dung tại Quyết định số 876/QĐ-BNV và Quyết định số 878/QĐ-BNV và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về các nội dung của Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 -2030.

Tại Hội nghị ông Phùng Doãn Hưng, chuyên viên chính, Vụ CCHC, Bộ Nội vụ trình bày tóm tắt nội dung các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ.

Theo Quyết định số 876/QĐ-BNV, bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần. Trong đó, lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành CCHC đánh giá qua 7 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần; lĩnh vực Cải cách thể chế 4 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính 5 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 3 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Cải cách chế độ công vụ 7 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công 3 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 3 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội 5 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần.

Thang điểm đánh giá là 100, trong đó, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 30,50/100 điểm.

Kết quả Chỉ số CCHC cấp tỉnh được xếp hạng theo thứ tự đơn vị đạt điểm từ cao xuống thấp và được xếp theo 6 nhóm tương ứng với 6 vùng kinh tế - xã hội, gồm vùng: Trung du và Miền núi phía Bắc (14 tỉnh); Đồng bằng sông Hồng (11 tỉnh, thành phố); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (14 tỉnh, thành phố); Tây Nguyên (5 tỉnh); Đông Nam Bộ (6 tỉnh, thành phố); Tây Nam Bộ (13 tỉnh, thành phố).

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quyết định số 876/QĐ-BNV, đưa ra 04 giải pháp, đó là: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số CCHC; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại các cơ quan, đơn vị hành chính; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Chỉ số CCHC.

Quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành địa phương trong tổ chức thực hiện xác định Chỉ số CCHC.

Đồng thời, tại Hội nghị ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ Trưởng vụ CCHC, Bộ Nội vụ trình bày tóm tắt Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Kế hoạch các bộ, ngành, UBND các tỉnh tự đánh giá chấm điểm trong tháng 01 năm 2023; Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá chấm điểm của các bộ, ngành, địa phương trong tháng 02 đến tháng 3 năm 2023; Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học trong tháng 01 đến tháng 02 năm 2023 và xử lý số liệu điều tra xã hội học trong tháng 02 đến tháng 3 năm 2023; công bố kết quả xác định Chỉ số các bộ, ngành, địa phương tháng 4 năm 2023.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi thảo luận giữa các địa phương với Bộ Nội vụ về một số nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần còn bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện thực tế tại địa phương, theo đó đề nghị cần được hướng dẫn cụ thể chi tiết và dễ hiểu hơn, để thuận tiện trong việc tự đánh giá chấm điểm.

Trước khi kết thúc Hội nghị Vụ Trưởng vụ CCHC, Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu các nội dung của dự thảo văn bản hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC và phản hồi về Bộ Nội vụ trong thời gian sớm nhất; đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ ./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: