Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nhằm nâng cao hiệu quả của việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ngày 11/8/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành quyết định số 1448/QĐ- UBND ngày 11/8/2023 về Phê duyệt quy trình cải tiến việc tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, gắn với mục tiệu cụ thể nhằm đảm bảo các thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý chặt chẽ, thông tin xác thực và thống nhất, được xử lý bằng các ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung vào trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, chuẩn hoá quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp; Hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ rườm rà, ngoài quy định.

          Về quy trình tiếp nhận và hỗ trợ người dân doanh nghiệp gồm hai nội dung:

Thứ nhất, về bố trí khu vực bộ phận một cửa tại các cấp sẽ gồm: từng quầy tương ứng với một hoặc một số lĩnh vực khác nhau, trong đó căn cứ vào quy mô, diện tích có thể tổ chức quầy hướng dẫn hoặc quầy dành riêng cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Bộ phận Một cửa; bố trí khu vực đặt các trang thiết bị: Máy lấy số xếp hàng tự động kết nối tới Hệ thống thông tin một cửa điện tử; các màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, TTHC, tra cứu kết quả giải quyết TTHC,đánh giá mức độ hài lòng; thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ, tài liệu.

(Khu vực tra cứu và niêm yết công khai TTHC của Bộ phận một cửa UBND TP Bắc Kạn)

Thứ hai, về hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

Công chức tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn người nộp hồ sơ về hồ sơ, giấy tờ phải nộp; mức và cách thức nộp phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có); cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện TTHC khi người dân, doanh nghiệp yêu cầu theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn lấy số thứ tự, đánh giá việc giải quyết TTHC, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Nội dung hướng dẫn phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, cụ thể theo văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực, quyết định công bố TTHC của cơ quan có thẩm quyền công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tại nơi giải quyết TTHC

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Đội Thanh niên tình nguyện, Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Chuyển từ việc thực hiện (làm hộ) sang hướng dẫn để người dân tự thực hiện ngay tại nhà, nơi làm việc hoặc nơi công tác...

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích (áp dụng cho các TTHC được phê duyệt dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến): Công chức Bộ phận Một cửa các cấp kiểm tra, xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp tại Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã được số hóa lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Công chức Bộ phận Một cửa các cấp phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, số hoá và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (áp dụng cho các TTHC được phê duyệt dịch vụ công trực tuyến): Công chức Bộ phận Một cửa các cấp phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ điện tử. Nếu hồ sơ TTHC chưa đầy đủ, công chức Bộ phận Một cửa gửi thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tới người dân, doanh nghiệp. Nếu hồ sơ TTHC đầy đủ, công chức Bộ phận Một cửa thực hiện ký số, tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cách thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí. Kết quả giải quyết TTHC điện tử được trả cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh (trừ trường hợp TTHC theo quy định của pháp luật chuyên ngành phải trực tiếp đến nhận kết quả). 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử cho người dân, doanh nghiệp.

Với nội dung thanh toán không dùng tiền mặt tại đơn vị Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch số 12/ KH-TTPVHCC ngày 05/09/2023 về triển khai thí điểm mô hình "Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt" trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Tại đơn vị bắt đầu thực hiện từ ngày 05/9/2023.

Như vậy, để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện tốt các nội dung trên sẽ góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đồng thời tạo sự thông thoáng, minh bạch trong việc giao dịch giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Tác giả:  Hoàng Hạnh
Nguồn:  (Quyết định số 1448/QĐ- UBND ngày 11/8/2023 về Phê duyệt quy trình cải tiến việc tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn)

Tin bài mới:


Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ BCCI thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh(19/08/2021)

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(16/11/2020)

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(13/03/2020)

Quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện cải cách hành chính nhà nước(01/08/2019)

Thông báo việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn(30/07/2019)

Nỗ lực hiện đại hóa hành chính tại Vân Tùng(27/05/2019)

Xây dựng môi trường hành chính thuận tiện, công khai, minh bạch(20/05/2019)

Tỉnh Bắc Kạn sau ba năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020(09/04/2019)

Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân(06/03/2019)

Ba Bể xây dựng chính quyền điện tử(06/03/2019)