Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sau thời gian thí điểm tại 02 địa phương là tỉnh Hà Nam và Thành phố Hà Nội, 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" và “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” đã được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, tiếp tục đem tới nhiều thuận lợi cho người dân trong đó có tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 về việc phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Quan điểm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ là “Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp”

Xem tiếp


Nhằm thực hiện tốt hơn việc giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn rà soát, lựa chọn và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công và đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân cắt giảm chi phí đi lại, không mất thời gian chờ đợi thực hiện TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính đối với người dân.

Xem tiếp


Thực hiện quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nhằm nâng cao hiệu quả của việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ngày 11/8/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành quyết định số 1448/QĐ- UBND ngày 11/8/2023 về Phê duyệt quy trình cải tiến việc tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) là một trong ba hình thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức của cơ quan nhà nước hiện nay. Trong những năm qua, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ BCCI đã giúp tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, công chức cơ quan nhà nước cũng đã hạn chế được việc tiếp xúc trực tiếp với người dân, tổ chức.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020; Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra), Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 02 đơn vị cấp huyện và 05 đơn vị cấp xã gồm: UBND các huyện: Ngân Sơn, Ba Bể; UBND các xã, thị trấn: Nà Phặc, Đức Vân, Thượng Quan, Chu Hương và Yến Dương. Đồng thời kiểm tra qua báo cáo đối với 01 đơn vị xã: UBND xã Địa Linh.

Xem tiếp


Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong những phương thức cải cách TTHC phục vụ tổ chức, cá nhân. Tại tỉnh Bắc Kạn, dịch vụ này được triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2017 theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem tiếp


Trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) những năm qua, từ những thành công cũng như những hạn chế, yếu kém cho thấy trong thực hiện CCHC ngoài nguồn lực về con người không thể không nói đến nguồn lực tài chính. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng về nguồn lực tài chính trong thực hiện CCHC, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính.

Xem tiếp


Là tỉnh miền núi, hệ thống cơ sở hạ tầng của Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp. Đó là những thách thức không nhỏ và trực tiếp tác động tới quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những thách thức trên, trong những năm qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó có công tác cải cách hành chính. Trong công tác cải cách hành chính tỉnh luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Xem tiếp

123