Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong những phương thức cải cách TTHC phục vụ tổ chức, cá nhân. Tại tỉnh Bắc Kạn, dịch vụ này được triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2017 theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem tiếp


Trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) những năm qua, từ những thành công cũng như những hạn chế, yếu kém cho thấy trong thực hiện CCHC ngoài nguồn lực về con người không thể không nói đến nguồn lực tài chính. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng về nguồn lực tài chính trong thực hiện CCHC, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính.

Xem tiếp


Là tỉnh miền núi, hệ thống cơ sở hạ tầng của Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp. Đó là những thách thức không nhỏ và trực tiếp tác động tới quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những thách thức trên, trong những năm qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó có công tác cải cách hành chính. Trong công tác cải cách hành chính tỉnh luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Xem tiếp


Là xã trung tâm của huyện Ngân Sơn, thời gian qua, UBND xã Vân Tùng đã nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính để quản lý có hiệu quả các lĩnh vực; giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức cho công dân khi đến giao dịch tại UBND xã.

Xem tiếp


Thời gian qua, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã tạo nhiều thuận lợi trong giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trên địa bàn.

Xem tiếp


Cải cách hành chính là một nhiệm vụ thường xuyên liên tục, hiện nay ở nước ta đang thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ trong khuôn khổ cải cách nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công quá trình đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng. Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định CCHC là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XI) đã thông qua Nghị quyết số 07-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Xem tiếp


Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Xem tiếp


Là huyện miền núi vùng cao có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, những nỗ lực trong triển khai thực hiện cải cách hành chính từ cấp huyện đến cấp xã trên địa bàn huyện Ba Bể thời gian qua đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, huyện Chợ Mới đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, việc ứng dụng hệ thống một cửa điện tử bước đầu thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường làm việc khoa học, hiện đại, nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Xem tiếp


Trong những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt, nhờ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng phục vụ, công tác kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Xem tiếp

123