Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020; Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra), Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 02 đơn vị cấp huyện và 05 đơn vị cấp xã gồm: UBND các huyện: Ngân Sơn, Ba Bể; UBND các xã, thị trấn: Nà Phặc, Đức Vân, Thượng Quan, Chu Hương và Yến Dương. Đồng thời kiểm tra qua báo cáo đối với 01 đơn vị xã: UBND xã Địa Linh.           

Về nội dung kiểm tra: Đoàn tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hóa TTHC; tình hình niêm yết công khai TTHC, giải quyết TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; tình hình, kết quả triển khai Nghị định 45/2020/NĐ-CP; Các hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC vàkiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ TTHC của các lĩnh vực TTHC hay phát sinh.

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC đã được các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện; các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai, niêm yết TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu về TTHC. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp đã ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa, quy chế làm việc,lịch trực đầy đủthực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC cơ bản đúng quy định. Từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, các đơn vị không phát sinh phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Một số đơn vị chưa ban hành đầy đủ các Kế hoạch hoặc căn cứ ban hành Kế hoạch hết hiệu lực thi hành, một số nhiệm vụ trong các Kế hoạch không thuộc thẩm quyền giải quyết. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 chưa đảm bảo chất lượng, chưa đưa ra được kiến nghị hoặc phương án đơn giản hóa TTHC. Việc niêm yết, công khai TTHC chưa đầy đủ, kịp thời. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC chưa đầy đủ, đúng quy định (Một số đơn vị chưa niêm yết số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC của tỉnh). Hồ sơ TTHC chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên phần mềm một cửa và dịch vụ công mức độ cao. Đồng thời, vẫn để xảy ra tình trạng hồ sơ quá thời hạn quy định trên phần mềm một cửa điện tử...

Bảng niêm yết công khai TTHC tại

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Ngân Sơn

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung trong công tác kiểm soát TTHC, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu về cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh./.
Tác giả:  Đồng Vân
Nguồn: