Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện cải cách hành chính nhà nước

Trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) những năm qua, từ những thành công cũng như những hạn chế, yếu kém cho thấy trong thực hiện CCHC ngoài nguồn lực về con người không thể không nói đến nguồn lực tài chính. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng về nguồn lực tài chính trong thực hiện CCHC, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính.

Đối tượng áp dụng Thông tư số 26/2019/TT-BTC gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các cấp; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính; các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

 

Hội nghị tập huấn CCHC tỉnh Bắc Kạn

Thông tư quy định nội dung chi và mức chi về công tác CCHC đối với chi xây dựng đề cương chương trình CCHC, bộ chỉ số đánh giá CCHC, kế hoạch CCHC hàng năm và 5 năm, báo cáo CCHC hàng năm và 5 năm mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác CCHC nhà nước mức chi theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính; chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ công tác CCHC mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và công nghệ; chi tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ cho công tác CCHC mức chi theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính; chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát phục vụ công tác CCHC, sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức về CCHC mức chi theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính; chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; chi thông tin, tuyên truyền về CCHC mức chi theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ, Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về CCHC ở trong nước và nước ngoài mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 và Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính; chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài mức chi theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính; chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động CCHC mức chi theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; chi thanh tra, kiểm tra CCHC mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; chi duy trì Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, website CCHC mức chi theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; chi dịch thuật mức chi theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính; chi làm thêm giờ mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; chi hoạt động của Bộ phận Một cửa mức chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công;chi văn phòng phẩm, các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác CCHC mức chi theo chứng từ chi hợp pháp hiện hành.

 

Hoạt động Bộ phận Một cửa

Việc lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí CCHC được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Theo Thông tư các chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị quy định tại Thông tư này thực hiện đến hết năm 2020. Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Với nội dung chi và mức chi tại thông tư trên sẽ giúp các cơ quan nhà nước các cấp có cơ sở để lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phượng.

Để áp dụng kịp thời các quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC, ngày 01/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 3523/UBND-KTTCKT chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: