Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quan điểm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ là “Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp”

 

Với quan điểm trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, nhằm giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (dịch vụ công trực tuyến).

( hình ành tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm DVHC công tỉnh Bắc Kạn)

Theo Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” đối với các thủ tục hành chính có tần suất phát sinh nhiều, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và trong danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt dịch vụ công trực tuyến tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch yêu cầu việc thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính phải được triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; tuân thủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 4 và quyền được lựa chọn cách thức thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 16 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 05/9/2023 đến ngày 30/6/2024. Kết thúc thời gian thực hiện thí điểm tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện mô hình theo quy định.

Biện pháp triển khai thực hiện mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” là tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác để người dân, doanh nghiệp biết, tham gia thực hiện; bố trí đầy đủ trang thiết bị như máy tính có kết nối mạng internet, máy in, máy scan dành cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính; đảm bảo nguồn nhân lực để thực hiện, trong đó có đội viên Đội tình nguyện tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Đoàn Các cơ quan tỉnh, nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn tham gia Chương trình phối hợp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kế hoạch giao cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức liên quan trong tổ chức thực hiện mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”./.

Chi tiết tại: Kế hoạch số 12/KH-TTPVHCC ngày 05/9/2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn về thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

(Nguồn: theo Kế hoạch số 12/KH-TTPVHCC ngày 05/9/2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn)


 

 

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến(03/10/2023)

Cải tiến chất lượng tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(03/10/2023)

Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ BCCI thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh(19/08/2021)

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(16/11/2020)

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(13/03/2020)

Quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện cải cách hành chính nhà nước(01/08/2019)

Thông báo việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn(30/07/2019)

Nỗ lực hiện đại hóa hành chính tại Vân Tùng(27/05/2019)

Xây dựng môi trường hành chính thuận tiện, công khai, minh bạch(20/05/2019)

Tỉnh Bắc Kạn sau ba năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020(09/04/2019)