Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Là tỉnh miền núi, hệ thống cơ sở hạ tầng của Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp. Đó là những thách thức không nhỏ và trực tiếp tác động tới quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những thách thức trên, trong những năm qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó có công tác cải cách hành chính. Trong công tác cải cách hành chính tỉnh luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn vào hoạt động chính thức từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

 

Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: Backan.gov.vn)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn bước đầu sẽ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính. Đối với các thủ tục hành chính của các sở, ngành khác sau khi hoàn thiện việc bố trí trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đáp ứng đủ sẽ đưa vào thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Theo đó, từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 các Sở có tên trên cử nhân sự đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phân công công chức, viên chức quản lý và cán bộ hỗ trợ kỹ thuật đến làm việc tại Trung tâm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, đây là bước đổi mới trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về dịch vụ hành chính công đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận lợi góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: