Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ - CP của Chính phủ.

Nghị định số 61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2018. Để bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị định trên.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung Kế hoạch yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan để thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Nội dung Kế hoạch giao nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ. Giao Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của bộ, cơ quan, địa phương mình. Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả; bảo đảm tại Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện tại chỗ ti thiu 20% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thực hiện tại chỗ tối thiểu 50% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ.

 

Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Theo Kế hoạch, tổ chức triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ tại các Bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương: Hà Nội, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại nâng cấp phần mềm một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc triển khai xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử bảo đảm theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kinh phí thực hiện nội dung Kế hoạch trên, trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 và hàng năm của các bộ, ngành, địa phương mình theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện; trong đó, chú trọng thuê dịch vụ công nghệ thông tin để bảo đảm duy trì, phát triển Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, hạ tầng mạng nội bộ và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kế hoạch giao Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: