Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Trong những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt, nhờ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng phục vụ, công tác kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2018 là năm thứ 2 tỉnh Bắc Kạn thực hiện việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, phạm vi đánh giá trên 4 huyện, thành phố và 12 xã, phường, thị trấn thông qua việc điều tra xã hội học. Qua điều tra đã xác định được mức độ hài lòng của người dân trên từng yêu tố, tiêu chí, chất lượng dịch vụ. Quá trình khảo sát, tổng hợp cũng đã phản ánh chính xác và khách quan những khó khăn mà người dân gặp phải và các nguyên nhân chưa hài lòng đối với từng quy trình cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ qua hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị, địa phương về thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; qua phân tích, tổng hợp phiếu điều tra chỉ số hài lòng có khá nhiều người dân, tổ chức phản ánh về những yếu kém của công chức về năng lực, tinh thần, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, thậm chí là những dấu hiệu tiêu cực, ở nhiều dịch vụ người dân còn phải trả thêm khoản chi phí ngoài quy định của cơ quan hành chính nhà nước, thái độ phục vụ còn chưa nhiệt tình, chưa hướng dẫn cụ thể ...; thủ tục hành chính còn rườm rà, người dân phải đi lại nhiều lần, kết quả giải quyết công việc còn chậm, thời gian trả kết quả còn muộn hơn giấy hẹn…

Từ những tồn tại, yếu kém trên, trong thời gian tới người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Kạn cần có nhữg giải pháp cụ thể và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa theo hướng:

Thứ nhất: Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Hiện nay việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được Chính phủ nâng lên thành Nghị định để thay thế Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, về cơ sở pháp lý đã đầy đủ để các cơ quan tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch để tổ chức hiện Nghị định này, theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tập trung chỉ đạo thành lập hoặc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ của Bộ phận Một cửa, chú trọng bố trí trụ sở của Bộ phận Một cửa, bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, bố trí trang thiết bị làm việc như máy vi tính, máy scan…bảo đảm đáp ứng được việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

 

(Người dân đến giao dịch tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thành phố)

Tại Bộ phận Một cửa, phải bố trí công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp để trực tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Một cửa đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa cần có sự tham gia của các công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết đúng quy định tại Bộ phận Một cửa và niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Thông báo số 203/TB-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh ngay việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại phòng chuyên môn; hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cập nhật đầy đủ hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử; thực hiện nghiêm việc công khai xin lỗi của công chức, viên chức khi giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức chậm, quá hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; động viên, khen thưởng những công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm, thay thế những công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ hai: Về nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

Trên cở kết quả công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nước năm 2018 đã được UBND tỉnh công bố ngày 13/11/2018 tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND. Để sự hài lòng của người dân ngày càng cao về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số giải pháp:

 Sử dụng kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 để làm cơ sở xác định và có các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của đơn vị mình, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức trong thời gian tới;

 Các cơ quan truyền thông cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết quả triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 tới người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh tạo sức lan tỏa trong xã hội;

 Siết chặt kỷ luật công vụ và kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về thái độ ứng xử, những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu… nhất là những công chức, viên chức xử lý hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhằm tạo sự thuận lợi, minh bạch trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, doanh nghiệp việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các phương tiện, thiết bị thông minh nhằm từng bước cho người dân trở thành “công dân thông minh” nhằm nâng cao việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân trên môi trường mạng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chị đạo quyết liệt của cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác giải quyết thủ tục hành chính, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao sự hài lòng và tin tưởng của người dân đối với các cấp chính quyền.

Tác giả:  Đăng Hải
Nguồn: