Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng môi trường hành chính thuận tiện, công khai, minh bạch

Thời gian qua, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã tạo nhiều thuận lợi trong giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trên địa bàn.

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy đề ra 19 mục tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 80%; trên 95% cơ quan hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trên 80% TTHC đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hàng năm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh phải cao hơn năm trước, để đến năm 2020 xếp vào nhóm khá của cả nước. Đến năm 2020, trên 90% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; trên 90% văn bản, tài liệu được trao đổi trên môi trường mạng và có sử dụng chữ ký số; 8/8 huyện, thành phố thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và hoạt động có hiệu quả...

Với lộ trình cụ thể, giai đoạn 2016 - 2018, UBND tỉnh đã thực hiện rà soát 2.061 TTHC, qua rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa 233TTHC. ban hành 80Quyết định công bố TTHC, với hơn 2.485 TTHC được công bố (gồm các TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ). Các TTHC sau khi được công bố đều được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải nội dung chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; trên Trang thông tin điện tử và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, qua đó đã tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức. Năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức điều tra, khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (gọi là Chỉ số SIPAS). Chỉ số SIPAS của tỉnh được tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm số người dân, tổ chức có câu trả lời ở mức “hài lòng” và “rất hài lòng” đối với câu hỏi hài lòng chung về toàn bộ dịch vụ, để phân tính và tính toán. Qua điều tra, tổng hợp, phân tích số liệu chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 là 80,3%.

UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 1.0, đồng thời, ban hành Kế hoạch triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2019, theo đó đã ứng công nghệ thông tin rất nhiều trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2016, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông cấp tỉnh được bố trí trong trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Kạn

(Ảnh tư liệu buổi khai trương)

Thực hiện mục tiêu đến năm 2020, trên 95% cơ quan hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến hết năm 2018, UBND tỉnh đã triển khai cơ chế này tại 147 đơn vị từ cấp tỉnh, đến cấp xã. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Hiện nay, Trung tâm này đã được thành lập, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019.

Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa và được ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC (đối với các TTHC được quy định phải thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông). Việc giải quyết TTHC của các cấp chính quyền trong thời gian qua được UBND tỉnh đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực. Trong ba năm (từ năm 2016 đến năm 2018), các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 895.088 hồ sơ thủ tục hành chính qua Bộ phận Một cửa. Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cũng được triển khai nhân rộng trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua các dịch vụ trên ngày một đi vào nề nếp, số hồ sơ phát sinh qua các dịch vụ này ngày một tăng. Năm 2018, số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt tỷ lệ 33%; số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt tỷ lệ 36%; số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích là 3.245 hồ sơ;

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai kết nối liên thông đồng bộ tại tất cả các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã trong trao đổi văn bản. Việc trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều đã được thực hiện tốt. Tỷ lệ gửi văn bản điện tử đạt 100%, trong đó có khoảng 80% văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử, số còn lại được gửi song song văn bản điện tử và văn bản giấy (trừ văn bản mật chỉ gửi bản giấy). Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, đến nay cơ bản các văn bản gửi điện tử qua Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đều được gắn chữ ký số chuyên dùng.

Cùng với đó, chất lượng sử dụng hòm thư công vụ đã cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã ngày một nâng cao. Cổng, trang thông tin điện tử của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện luôn duy trì thực hiện

Được sự quan tâm và chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cải thiện đáng kể qua các năm. cụ thể: Năm 2016 đứng 60/63 tỉnh, thành; năm 2017 đứng thứ 49/63 tỉnh thành, đạt 73,92 điểm, xếp vào nhóm khá của cả nước. Đây là những tín hiệu đáng mừng trong việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Bắc Kạn, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường hành chính thuận tiện, công khai, minh bạch, phục vụ tốt các yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: