Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi Chính phủ ban hành các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở nội dung thống nhất của Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 25 ngày 02 tháng 2021 về triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 thánh 10 năm 2020 của Chính phủ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế thực hiện các vị trí việc làm phải bảo đảm theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, UBND tỉnh xây dựng phương án thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý, trong đó kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính như sau:

Trên cơ sở kết quả rà soát, nội dung trình của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của 09 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, gồm: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ. 

 

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn 

Tính đến thời điểm 10/8/2022, số lượng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh là 20 đơn vị, giữ nguyên so với năm 2020, gồm 18 cơ quan chuyên môn; 02 cơ quan, tổ chức khác.

Đối với cơ cấu tổ chức:

Số lượng phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành và tương đương: Theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, trong đó quy định phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng thuộc sở và tương đương “phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức/phòng (trong đó không quy định Thanh tra sở và tương đương phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức)”. UBND tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc các sở đảm bảo theo đúng quy định nêu trên. Đến nay, số lượng phòng thuộc sở, phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở là 116 phòng (không bao gồm các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh), giảm 07 phòng so với năm 2020.

Sở Nội vụ thực hiện tổ chức lại Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính

Số lượng chi cục, ban thuộc sở: Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định chi cục và tương đương thuộc sở “phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức”. Về số lượng Phó Chi cục trưởng thuộc sở “chi cục có từ 01 đến 03 phòng và tương đương được bố trí 01 Phó Chi cục trưởng; chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chi cục trưởng”, UBND tỉnh sắp xếp tổ chức lại đối với các chi cục chưa đáp ứng đủ số biên chế theo quy định, giảm 03 chi cục và 01 ban thuộc sở, cụ thể:

Sở Khoa học và Công nghệ: Sắp xếp, kiện toàn Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chuyển thành Phòng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Sở Y tế: Sắp xếp, kiện toàn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chuyển thành Phòng Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Sắp xếp, kiện toàn Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và chuyển chức năng, nhiệm vụ về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Sở Nội vụ: Sắp xếp, kiện toàn Ban Tôn giáo chuyển thành Phòng Tôn giáo.

 

Sở Nội vụ thực hiện tổ chức lại Ban Tôn giáo thành Phòng Tôn giáo

Hiện nay, tỉnh chỉ còn 07 chi cục và 01 ban thuộc các Sở: Nông nghiệp (05 chi cục); Y tế (01 chi cục); Nội vụ (01 ban).

Đối với số lượng cấp phó:

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên thuộc UBND tỉnh: Căn cứ khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, trong đó quy định bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc và UBND tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, bảo đảm bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc theo quy định (tổng số không quá 54 cấp phó).

Về số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Phó Chánh Văn phòng sở, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP quy định: “... Có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; có từ 8 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng,…”; đối với Phó Chánh Thanh tra sở “có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Chánh Thanh tra, có từ 08 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chánh Thanh tra”. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn bố trí số lượng cấp phó trưởng phòng cơ bản theo quy định, còn một số ít phòng chuyên môn bố trí vượt 01 cấp phó (08 trường hợp) do thực hiện sáp nhập, hợp nhất các phòng chuyên môn, các cơ quan chuyên môn đã có lộ trình điều chỉnh, sắp xếp lại số lượng cấp phó vượt quy định nêu trên xong trong thời hạn 03 năm kể từ ngày sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo khoản 3 Điều 2 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

Kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ nêu trên của tỉnh Bắc Kạn bảo đảm sự tinh gọn bộ máy, sử dụng có hiệu quả biên chế được giao, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thể chế hành chính của tỉnh./.

(Nguồn: Theo Văn bản số 5301/UBND-NCPC ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

Tác giả:  Nguyễn Hà
Nguồn: