Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Căn cứ Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026 và tình hình quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026, trong đó xác định mục tiêu đến năm 2026 giảm ít nhất 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN).

Căn cứ Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026 và tình hình quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026, trong đó xác định mục tiêu đến năm 2026 giảm ít nhất 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN).

Năm 2022, khối chính quyền tỉnh Bắc Kạn được giao 1.489 biên chế công chức và 9.960 biên chế viên chức (trong đó: 9.168 biên chế hưởng lương từ NSNN và 792 biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp). Tại Quyết định số 72-QĐ/TW, của Bộ Chính trị giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho khối chính quyền tỉnh là 1.415 biên chế cán bộ, công chức (giảm 74 biên chế công chức so với năm 2021), 8.402 biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN (giảm 934 biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN so với năm 2021) và bổ sung 16 biên chế giáo viên năm học 2022-2023. Theo đó, từ nay đến năm 2026, khối chính quyền tỉnh Bắc Kạn phải tiếp tục giảm 74 biên chế công chức; giảm 766 biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN.

Trên cơ sở số biên chế được giao giai đoạn 2022-2026, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã xây dựng lộ trình thực hiện giảm biên chế đối với từng cơ quan, đơn vị theo từng năm để bảo đảm đạt mục tiêu theo quyết định của Bộ Chính chính. Về nguyên tắc tính tỷ lệ tinh giản biên chế làm tròn sau dấu phẩy 01 số thập phân: Đơn vị nào có tỷ lệ giảm từ 1% đến dưới 1,5% tương đương với giảm 01 biên chế (không tính giảm biên chế của đơn vị có tỷ lệ giảm dưới 1%, do hiện nay được giao số biên chế thấp, chưa đáp ứng theo quy định và nhiệm vụ thực tế phát sinh), đơn vị nào có tỷ lệ giảm từ 1,5% đến dưới 2,5% tương đương với giảm 02 biên chế;… Đối với một số cơ quan, đơn vị được giao số lượng biên chế thấp (dưới 15 biên chế), tỷ lệ tinh giản tương ứng với 0,6 - 0,8%, nếu tiếp tục giảm 01 biên chế của đơn vị thì rất khó khăn trong việc bố trí biên chế, nhân sự thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng công việc được giao... Do đó, để bảo đảm việc cân đối giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị đủ số lượng biên chế tối thiểu thực hiện nhiệm vụ, Ban cán sự đảng UBND tỉnh giữ nguyên biên chế trong giai đoạn 2022-2026 của các đơn vị có tỷ lệ tinh giản dưới 1%, … Xác định lộ trình thực hiện giảm biên chế theo từng năm như sau:

Họp thống nhất về biên chế giai đoạn 2022-2026

Đối với biên chế công chức, từ năm 2023 đến năm 2026 phải tiếp tục giảm 74 biên chế công chức, cụ thể:

Năm 2023: Giảm 16 biên chế (giao 1.473 biên chế);

Năm 2024: Giảm 15 biên chế (giao 1.458 biên chế);

Năm 2025: Giảm 21 biên chế (giao 1.437 biên chế);

Năm 2026: Giảm 22 biên chế (giao 1.415 biên chế).

Đối với biên chế viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ NSNN, phải tiếp tục giảm 766 biên chế như sau:

Năm 2023: Giảm 206 biên chế (giao 8.962 biên chế);

Năm 2024: Giảm 180 biên chế (giao 8.782 biên chế);

Năm 2025: Giảm 183 biên chế (giao 8.599 biên chế);

Năm 2026: Giảm 197 biên chế (giao 8.402 biên chế).

Đối với biên chế viên chức giao cho các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: Từ năm 2021, Bộ Nội vụ thẩm định, yêu cầu tỉnh tách riêng biên chế viên chức của các tổ hội ra khỏi biên chế viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, để các địa phương trong cả nước tự cân đối ngân sách giao biên chế cho các tổ chức hội bảo đảm phù hợp. Tuy nhiên, tại Quyết định số 72-QĐ/TW, Bộ Chính trị chưa cộng thêm 62 biên chế của tổ chức hội vào tổng biên chế viên chức giai đoạn 2022-2026 của tỉnh. Do đó, để bảo đảm giao biên chế cho các tổ chưc hội thực hiện nhiệm vụ, tỉnh xây dựng lộ trình tinh giản như sau:

Năm 2023: Trước mắt giao 62 biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN (bằng số biên chế đã giao năm 2022). Đồng thời, đề nghị bổ sung 62 biên chế vào tổng biên chế viên chức giai đoạn 2022 - 2026 của tỉnh hoặc đồng ý cho tỉnh giao biên chế hội nằm ngoài tổng số biên chế viên chức giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập như hiện nay;

Năm 2024: Giao 62 biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN;

Năm 2025: Giao 62 biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN;

Năm 2026: Giao 61 biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN.

Để thực hiện đạt mục tiêu tinh giản biên chế trong giai đoạn 2022-2026 nêu trên, Ban cán sự đảng UBND tỉnh xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới như sau:

Một là, chỉ đạo UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát tổng thể biên chế đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng theo các vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, xây dựng lộ trình, ban hành Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 bảo đảm mục tiêu thực hiện giảm 5% biên chế công chức (74 biên chế) và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN (934 biên chế) theo quyết định giao biên chế của Bộ Chính trị và của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó xác định cụ thể số biên chế phải thực hiện tinh giản trong giai đoạn của từng cơ quan, đơn vị để các đơn vị căn cứ, chủ động xây dựng lộ trình tinh giản biên chế bảo đảm theo quy định.

Ba là, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, xây dựng phương án, giải pháp thực hiện lộ trình tăng NTSN để trình UBND tỉnh giao tăng thêm biên chế viên chức hưởng lương từ NTSN, khắc phục một phần khó khăn do thiếu biên chế theo định mức và theo vị trí việc làm thực tế của tỉnh.

Bốn là, ban hành kế hoạch biên chế hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế hằng năm cho tỉnh theo quy định.

Năm là, chỉ đạo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết quyết định biên chế công chức; phê duyệt biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN hằng năm bảo đảm không vượt quá số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Trên cơ sở đó, thực hiện giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng, tuyển dụng, tinh giản biên chế; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định hiện hành. Đồng thời, thực hiện rà soát sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Trên cơ sở đó, chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục thực hiện điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị bảo đảm sử dụng có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng thời, để bảo số biên chế giáo viên cho các trường học, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương xem xét, bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu theo định mức cho tỉnh Bắc Kạn theo khoản 3 Điều 1 Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị như sau:

Theo kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023 và quy mô trường, lớp, học sinh tại các bậc học mầm non, tiểu học, Trung học cơ cở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) thuộc tỉnh Bắc Kạn theo quy định trong giai đoạn 2023-2026, cụ thể:

Năm học 2023-2024, có 290 trường thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT (giảm 02 trường so với năm học 2022-2023), 3.268 lớp (tăng 40 lớp), 82.002 học sinh (tăng 2.550 học sinh); giao 6.974 biên chế (trong đó: 6.295 biên chế giáo viên; 679 biên chế nhân viên); theo định mức quy định cần phải có 7.440 biên chế (trong đó: 6.438 biên chế giáo viên; 1.002 biên chế nhân viên); còn thiếu theo định mức là 466 biên chế (trong đó: 143 biên chế giáo viên; 323 biên chế nhân viên) để bố trí đủ biên chế theo quy mô trường, lớp, học sinh theo quy định.

Năm học 2024-2025, có 284 trường thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT (giảm 06 trường), 3.304 lớp (tăng 36 lớp), 83.196 học sinh (tăng 1.194 học sinh); giao 6.802 biên chế (trong đó: 6.158 biên chế giáo viên; 644 biên chế nhân viên); theo định mức quy định cần phải có 7.487 biên chế (trong đó: 6.495 biên chế giáo viên; 992 biên chế nhân viên); còn thiếu theo định mức là 685 biên chế (trong đó: 337 biên chế giáo viên; 348 biên chế nhân viên) để bố trí đủ biên chế theo quy mô trường, lớp, học sinh theo quy định.

Năm học 2025-2026, có 283 trường thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT (giảm 01), 3.347 lớp (tăng 43 lớp), 84.173 học sinh (tăng 977 học sinh); giao 6.647 biên chế (trong đó: 6.011 biên chế giáo viên; 636 biên chế nhân viên); theo định mức quy định cần phải có 7.517 biên chế (trong đó: 6.526 biên chế giáo viên; 991 biên chế nhân viên); còn thiếu theo định mức là 870 biên chế (trong đó: 515 biên chế giáo viên; 355 biên chế nhân viên) để bố trí đủ biên chế theo quy mô trường, lớp, học sinh theo quy định.

Năm học 2026-2027, có 283 trường thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, 3.399 lớp (tăng 52 lớp), 85.835 học sinh (tăng 1.662 học sinh); giao 6.491 biên chế (trong đó: 5.855 biên chế giáo viên; 636 biên chế nhân viên); theo định mức quy định cần phải có 7.537 biên chế (trong đó: 6.544 biên chế giáo viên; 993 biên chếnhân viên); còn thiếu theo định mức là 1.046 biên chế (trong đó: 689 biên chế giáo viên; 357 biên chế nhân viên) để bố trí đủ biên chế theo quy mô trường, lớp, học sinh theo quy định.

Từ thực tế trên, tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét, giao bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu theo định mức cho các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT thuộc tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

Năm 2023: Đề nghị xem xét, giao 9.121 biên chế (trong đó, đề nghị bổ sung 143 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024).

Năm 2024: Đề nghị xem xét, giao 9.278 biên chế (trong đó, đề nghị bổ sung 337 biên chế giáo viên năm học 2024 - 2025).

Năm 2025: Đề nghị xem xét, giao 9.610 biên chế (trong đó, đề nghị bổ sung 515 biên chế giáo viên năm học 2025 - 2026).

Năm 2026: Đề nghị xem xét, giao 10.102 biên chế (trong đó, đề nghị bổ sung 689 biên chế giáo viên năm học 2026 - 2027).

Nhằm thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng biên chế tại các địa phương trong cả nước, Tỉnh đã đề nghị Ban Tổ chức Trung ương báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền xem xét, giao bổ sung biên chế của các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào tổng biên chế viên chức giai đoạn 2022 - 2026 của tỉnh hoặc đồng ý cho tỉnh tiếp tục giao số biên chế trong các tổ chức hội nằm ngoài tổng số biên chế viên chức giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập như hiện nay để bảo đảm nhân lực thực hiện nhiệm vụ.

Để đạt được mục tiêu Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề ra thì mỗi sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm đạt tối thiểu 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN theo quy định; đồng thời thực hiện rà soát sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sử dụng có hiệu quả biên chế được giao, góp phần nâng cao công tác cải cách thể chế hành chính của tỉnh./.

(Nguồn: Theo Kế hoạch số 544-KH/BCSĐ ngày 15/11/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Kạn).

Tác giả:  Nguyễn Hà
Nguồn: