Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện quyết liệt.

 

Lễ công bố thành lập đơn vị hành chính cấp xã qua sắp xếp

Từ năm 2017 đến năm 2020, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được triển khai mạnh mẽ. Qua sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố được tinh gọn bộ máy, đồng thời các đơn vị sự nghiệp công lập từng bước chuyển sang cơ chế tự bảo đảm về tài chính và cung cấp các dịch vụ công. Từ năm 2017 đến nay, bộ máy cấp tỉnh, cơ cấu tổ chức bên trong thuộc các sở giảm được 199 phòng chuyên môn (từ 299 xuống còn 100 phòng). Cấp huyện, giảm được 16 phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố (từ 104 phòng xuống còn 88, mỗi huyện giảm 2 phòng). Đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện giảm được 70đơn vị sự nghiệp (từ 482 xuống còn 412 đơn vị). Cấp xã giảm được 14 đơn vị (từ 122 đơn vị xuống còn 108 đơn vị). Thôn, tổ dân phố giảm được 111 thôn, tổ dân phố (từ 1.421 thôn xuống còn 1.310 thôn).

Công tác quản lý, sử dụng biên chế được tỉnh thực hiện theo đúng quy định, năm 2017 tỉnh Bắc Kạn được Trung ương giao 1.646 biên chế công chức, năm 2018 được giao 1.622 biên chế, năm 2019 được giao 1.539 biên chế, năm 2020 được giao 1.512 biên chế; đối với viên chức năm 2017 được giao 10.448 biên chế, năm 2018 được giao 10.121 biên chế, năm 2019 được giao 9.914 biên chế, năm 2020 được giao 9.628 biên chế. Số biên chế hàng năm Trung ương giao được tỉnh giao hết cho các cơ quan, đơn vị; việc giao biên chế trong những năm gần đây được căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 16 đã thông qua Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND đưa ra 09 nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, triển khai

Thứ nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Đề án vị trí việc làm và trong thực hiện tinh giản biên chế;

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp và bố trí, sử dụng biên chế phù hợp với khối lượng công việc thực tế;

Thứ ba, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ khắc phục tình trạng trùng chéo, bỏ sót nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị;

Thứ tư, kiên quyết thu hồi biên chế khi các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện đăng ký hết nhu cầu tuyển dụng trong số biên chế được giao chưa có mặt hoặc sử dụng không có hiệu quả;

Thứ năm, chỉ đạo rà soát tổng thể vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Thứ sáu, sớm có phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ;

Thứ bảy, tăng cường chỉ đạo công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm đảm bảo công bằng, làm cơ sở xác định đối tượng cần tinh giản biên chế một cách chính xác, thuyết phục;

Thứ tám, thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;

Thứ chín, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện Nghị quyết. Giao thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết trên.

Để các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 28/NQ-HĐND triển khai có hiệu quả cần sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự nỗ lực của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: