Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong 6 tháng đầu năm 2019

Chuyển đổi vị trí công tác nhằm tạo ra môi trường đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức tự rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với môi trường công tác mới, giúp cán bộ tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí công tác khác nhau, đồng thời là một trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Ngoài ra, việc chuyển đổi vị trí công tác cũng góp phần điều chỉnh, tăng cường cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cho các lĩnh vực quản lý, địa bàn cần thiết khi có yêu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

Hình ảnh công chức Văn phòng Sở Nội vụ trong giờ làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công văn của Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án số 09-ĐA/TU ngày 13/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương theo Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, trong 6 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh đã thực hiện được như sau:

Về chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương: Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi, điều động trong nội bộ đối với 25 công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi. Dự kiến chuyển đổi trong 6 tháng cuối năm đối với 12 trường hợp. Đối với trường hợp không thực hiện chuyển đổi được trong nội bộ, có 01 đơn vị với 02 công chức, lãnh đạo quản lý cấp phòng không thực hiện chuyển đổi được trong nội bộ do không có vị trí phù hợp.

Về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi 13 công chức, viên chức đến thời hạn phải thực hiện chuyển đổi trong năm 2019. Một số cơ quan, đơn vị dự kiến thực hiện chuyển đổi trong 6 tháng cuối năm 2019 trong nội bộ đơn vị đối với 24 công chức, viên chức. Đối với trường hợp công chức, viên chức công tác tại danh mục định kỳ đã đến thời hạn hoặc quá thời hạn thực hiện chuyển đổi nhưng các đơn vị không chuyển đổi được trong nội bộ do không có vị trí phù hợp, theo số liệu thống kê có 08 trường hợp.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác; đạt mục tiêu kế hoạch của tỉnh đề ra trong năm 2019, trong 6 tháng cuối năm 2019 các cơ quan, đơn cần vị khẩn trương thực hiện tốt việc rà soát; có phương án chuyển đổi;thực hiện chuyển đổi đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương theo Đề án số 09-ĐA/TU ngày 13/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét thực hiện quy trình chuyển đổi giữa các cơ quan, đơn vị đối với những vị trí không chuyển đổi được trong nội bộ bảo đảm phù hợp với trình độ chuyên môn, ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (có hiệu lực thi hành từ 15/8/2019)

Tác giả:  D.P
Nguồn: