Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ngày 28/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

Trụ sở Bộ Nội vụ (Ảnh minh họa: Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ)

Theo đó, sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 như sau:

1. Trình Chính phủ: a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý; b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, gồm: Tổng cục và tổ chức tương đương, vụ và tổ chức tương đương, cục và tổ chức tương đương.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ: a) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục thuộc Bộ; c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức thuộc tổng cục gồm: vụ và tổ chức tương đương, cục và tổ chức tương đương.

Khoản 6 Điều 13 được sửa đổi như sau: “6. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”.

Về Khoản 7 và Khoản 8 Điều 13 sửa đổi thành Khoản 7 Điều 13 như sau: “7. Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Đối với Khoản 3 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: “3. Quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ”.

Nghị định này cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 như sau: “3. Không tổ chức phòng trong vụ. Trường hợp có nhiều mảng công tác và khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên được cấp có thẩm quyền giao (sau đây gọi chung là biên chế công chức) thì có thể thành lập phòng và số lượng phòng trong vụ thuộc Bộ (nếu có) phải được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ”.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí thành lập vụ. Theo đó, vụ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ; Có phạm vi, đối tượng quản lý theo ngành, lĩnh vực; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

Vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác quản trị nội bộ được thành lập khi khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

Nghị định bổ sung quy định tiêu chí thành lập chi cục và tương đương, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục.

Cụ thể, chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

1. Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Được phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng để quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng.

3. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ, chi cục có từ 1 - 3 phòng được bố trí 1 cấp phó; có từ 4 phòng trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó; chi cục không có phòng được bố trí không quá 2 cấp phó.

Nghị định cũng bổ sung tiêu chí thành lập phòng và tổ chức tương đương phòng, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng.

Cụ thể, phòng thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí:

1. Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục.

2. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 7 biên chế công chức trở lên.

Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí:

1. Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của chi cục.

2. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 5 biên chế công chức trở lên.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng, phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 7 - 9 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 10-15 biên chế công chức được bố trí không quá 2 cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó. Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 5 đến 7 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020./.

Tác giả: 
Nguồn:  moha.gov.vn

Tin bài mới:


Bắc Kạn đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế (04/08/2020)

Sở Nội vụ Bắc Kạn tổ chức mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương (30/07/2020)

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn(14/02/2020)

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn(04/02/2020)

Bắc Kạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong 6 tháng đầu năm 2019(20/08/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2019(26/04/2019)

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn có tân Giám đốc (02/04/2019)

UBTVQH thông qua Nghị quyết sắp xếp lại cấp huyện, cấp xã(13/03/2019)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương(28/02/2019)

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả(28/02/2019)