Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Kạn tại Quyết định số 123/QĐ-UBND.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc xếp hạng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 12 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022-2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2025 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 5 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Đề án tinh giản biên chế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2026 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 13/12/2022

Xem tiếp


Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc xếp hạng lại đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

Xem tiếp

1234567...Trang cuối