Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, ngày 31/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 495/QĐ - UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Trong 05 năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt được một số kết quả quan trọng

Xem tiếp


Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được như sau:

Xem tiếp


Trong những năm gần đây, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân về công chứng các loại hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh tế trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, nhất là tại các xã, huyện. Đáp ứng nhu cầu đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay đã thành lập ba Phòng công chứng có trụ sở đặt tại thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn và huyện Chợ Mới gồm Phòng công chứng số 1, Phòng công chứng số 2 và Phòng công chứng số 3 trực thuộc Sở Tư pháp.

Xem tiếp


Ngày 08/9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Xem tiếp


Ngày 28/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 2035/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2036/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Công chứng số II tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 01/11/2021 Ủy ban dân tộc đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-UBDT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc ở cấp tỉnh là Ban Dân tộc, ở cấp huyện là Phòng Dân tộc.

Xem tiếp


Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những lĩnh vực cải cách hành chính được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện thường xuyên. Ngày 27/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

1234567