Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2019

Trên cơ sở thẩm định của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Kạn năm 2019 và tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, ngày 17 tháng 4 năm 2019, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (viết tắt là HĐ 68) trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Theo đó, về tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập: 9.914 người, trong đó: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 7.301 người; sự nghiệp y tế: 1.715 người; số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và thông tin: 313 người; sự nghiệp khoa học: 17 người; sự nghiệp khác: 513 người và trong các tổ chức hội: 55 người.

Trong tổng số biên chế được phê duyệt, Nghị quyết cũng đã xác định số người làm việc tại các sở, ban, ngành: 3.127 người; số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh: 299 người và số người làm việc tại UBND các huyện, thành phố: 6.488 người.

 

Hình ảnh Trụ sở làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn

Về HĐ 68 (bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập) tổng số: 413 chỉ tiêu, trong đó: Số người làm việc trong các sở, ban, ngành: 304 người; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh: 24 người; số người làm việc trong UBND các huyện, thành phố: 85 người.

Với tổng số biên chế viên chức và HĐ 68 được phê duyệt trong năm 2019 là 10.327 so với chỉ tiêu biên chế được giao của năm 2018 (10.541) đã giảm 215 biên chế (trong đó: 207 viên chức và 08 chỉ tiêu HĐ 68). Số biên chế được phê duyệt năm 2019 đồng thời được giao cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức.

Như vậy, việc giao biên chế viên chức và chỉ tiêu HĐ 68 cho các cơ quan, đơn vị là cơ sở để các cơ quan, tổ chức chủ động trong việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp viên chức và HĐ 68 theo vị trí việc làm, đúng quy định góp phần thực hiện tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, phục vụ cho công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Doanh Phượng
Nguồn: