Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 486/KH-UBND ngày 03/8/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị, trong đó có nội dung chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý biên chế đối với lĩnh vực du lịch của tỉnh. Theo đó, trong năm 2021, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong thuộc Sở theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh quản lý có hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương; đồng thời nâng cao hiệu quả đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

 

Hội nghị ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch

Trên cơ sở Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, trong đó thực hiện tổ chức lại Phòng Quản lý du lịch trên cơ sở tiếp nhận nhiệm vụ quản lý di sản văn hóa từ Phòng Văn hóa và chuyển thành Phòng Quản lý Du lịch và Di sản. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện sáp nhập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và Trung tâm văn hóa thành Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi sắp xếp lại đã giảm 01 phòng thuộc Sở và giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất bộ thiết kế sản phẩm Quà tặng lưu niệm để bàn “Du lịch Ba Bể” cho họa sỹ, nhà thiết kế Trần Ngọc Kiên tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

Việc tổ chức lại tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó sắp xếp, tổ chức lại bộ máy thuộc lĩnh du lịch như trên nhằm giảm đầu mối trực thuộc, tinh gọn bộ máy góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc sở và các phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện đã bảo đảm việc phân định rõ ràng, không có sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị.

Đối với công tác quản lý, sử dng biên chế, căn cứ các quy định của Đảng về cán bộ, công chức, viên chức và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và trên cơ sở vị trí việc làm được phê duyệt, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, năm 2022 UBND tỉnh đã giao 1.489 biên chế công chức và 9.960 biên chế viên chức (9.168 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 792 biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) cho các cơ quan, đơn vị, trong đó giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 36 biên chế công chức, 116 biên chế viên chức để thực hiện nhiệm vụ; giao cho Phòng Văn hóa và Thông tinh thuộc UBND cấp huyện là 29 biên chế công chức. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện đã cân đối, bố trí biên chế để thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do tỉnh Bắc Kạn được giao biên chế ban đầu (năm 2015) thấp so với mặt bằng chung của cả nước nên tỉnh phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị nói chung, lĩnh vực du lịch nói riêng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(Nguồn: Báo cáo số 818/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lichgj trong tình hình mới ).

Tác giả:  Nguyễn Xuân Huệ
Nguồn: 

Tin bài mới:


Xếp hạng lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn(16/12/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn(25/11/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn(20/11/2022)

UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn(11/11/2022)

Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh(11/08/2022)

Tỉnh Bắc Kạn kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh(31/03/2022)

Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. (13/01/2022)

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2021)

Hiệu quả hoạt động của các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(25/12/2021)

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(02/11/2021)