Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày  27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được như sau:

Về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 21/02/2020 và Công văn số 768/UBND-NCPC ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) có hiệu quả, đúng quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2021. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh đã quan tâm xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-SNV ngày 15/6/2021 kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ và rà soát thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ và đã tổ chức kiểm tra trực tiếp tại 12 đơn vị (UBND 08 huyện, thành phố và 04 đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư); kiểm tra qua báo cáo đối với các cơ quan, đơn vị còn lại. 

Về kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị:

Thứ nhất, kết quả thực hiện chuyển đổi tại UBND các huyện, thành phố: Trong năm 2021, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện chuyển đổi được 128 công chức, viên chức (bao gồm công chức cấp xã). Cụ thể: UBND huyện Ba Bể đã chuyển đổi 04 công chức, viên chức; UBND huyện Bạch Thông đã chuyển đổi 18 công chức; UBND thành phố Bắc Kạn đã chuyển đổi 28 công chức, viên chức; UBND huyện Chợ Đồn đã chuyển đổi 14 công chức, viên chức; UBND huyện Chợ Mới thực hiện điều động, chuyển đổi 26 công chức, viên chức; UBND huyện Pác Nặm thực hiện chuyển đổi 22 công chức, viên chức; UBND huyện Na Rì thực hiện chuyển đổi được 03 công chức; UBND huyện Ngân Sơn thực hiện chuyển đổi 13 trường hợp.

 

Một số hình ảnh phòng chuyên môn và công chức Sở Nội vụ trong giờ làm việc

Thứ hai, kết quả thực hiện chuyển đổi tại các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và các tổ chức hội được giao biên chế: Các sở, ban, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh đã thực hiện chuyển đổi được 98 công chức, viên chức. Cụ thể: Sở Công thương chuyển đổi 05; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển đổi 02; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đổi 06; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi 05; Sở Khoa học và Công nghệ chuyển đổi 01; Sở Thông tin và Truyền thông chuyển đổi 03; Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đổi 07; Ban Dân tộc chuyển đổi 01; Sở Giao thông vận tải chuyển đổi 05; Sở Tài chính chuyển đổi 12; Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đổi 18; Thanh tra tỉnh chuyển đổi 02; Sở Y tế chuyển đổi 25; Sở Tư pháp chuyển đổi 02; BQL Vườn Quốc gia Ba Bể chuyển đổi 01 và BQL các KCN chuyển đổi 01; Sở Nội vụ điều động chuyển đổi 02 lãnh đạo quản lý cấp phòng. Bên cạnh đó, đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngoài việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ quy định, căn cứ biên chế có mặt và yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị đã thực hiện điều động 32 công chức, viên chức (điều động 15 công chức, 04 viên chức; điều động và bổ nhiệm 13 công chức) công tác tại danh mục định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác (chưa đến thời điểm phải thực hiện định kỳ chuyển đổi theo quy định) để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, kết quả rà soát thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: Qua rà soát 26 cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, hiện nay có 12/72 công chức, viên chức lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã giữ chức vụ lãnh đạo đạo tại vị trí từ 08 năm trở lên; 03/41 công chức, viên chức lãnh đạo quản lý diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý có thời gian giữ chức vụ tại vị trí 08 năm trở lên. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét điều động, chuyển đổi đối với 10 nhân sự diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có thời gian giữ chức vụ tại một vị trí từ 08 năm trở lên để bảo đảm thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị rà soát vị trí việc làm, năng lực, trình độ chuyên môn của công chức, viên chức lãnh đạo diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý để thực hiện điều động, chuyển đổi trong nội bộ bảo đảm phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực.  

Thứ tư, các trường hợp không chuyển đổi được trong nội bộ các cơ quan, đơn vị: Các cơ quan, đơn vị rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại danh mục định kỳ phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đã đến thời hạn phải chuyển đổi trong năm 2021 nhưng không thực hiện chuyển đổi được trong nội bộ do không có vị trí phù hợp gồm có 09 công chức, viên chức (03 công chức, 06 viên chức) đều thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm kế toán tại 08 đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, BQL các Khu công nghiệp, Sở Công thương, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Nhà báo, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ.

Nhìn chung cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, xác định danh mục chuyển đổi và danh sách công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại danh mục định kỳ phải chuyển đổi. Trên cơ sở đó, một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc điều động, chuyển đổi công chức, viên chức (bao gồm công chức, viên chức là lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương) thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi. Việc thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, bảo đảm công bằng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động, không gây tăng giảm biên chế, đảm bảo ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như:

Thứ nhất, việc thực hiện chuyển đổi đối với công chức cấp xã gặp khó khăn do việc chuyển đổi công chức thực hiện nhiệm vụ tại danh mục định kỳ phải chuyển đổi phải thực hiện chuyển đổi từ xã này sang xã khác. Với đặc thù là tỉnh miền núi, khoảng cách địa lý xa, công chức gặp khó khăn trong việc đi lại cũng như hiệu quả tiếp cận công việc tại địa bàn mới. Đặc biệt, công chức địa chính cấp xã khi chuyển sang xã khác cần phải có thời gian nghiên cứu, tích lũy, nắm bắt địa bàn nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong xác nhận hoặc giải quyết tranh chấp đất đai.

Thứ hai, tại Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định “1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương”. Tuy nhiên hiện nay,  mới chỉ có 03 Bộ ngành (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ) đã ban hành danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo ngành, lĩnh vực; đa số các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa ban hành các quy định cụ thể về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo ngành, lĩnh vực. Do đó, công tác chuyển đổi vị trí công tác theo từng ngành, từng lĩnh vực gặp một số khó khăn nhất định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Từ những kết quả đạt được và một số tồn tại hạn chế như trên, trong thời gian tới để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tốt hơn nữa, cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh cần phải tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 768/UBND-NCPC ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh;

Thứ hai, giao Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn tỉnh và kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của các cơ quan, đơn vị; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp không chuyển đổi được trong nội bộ bảo đảm theo đúng quy định.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thuộc danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi góp phần chủ động trong phòng ngừa tham nhũng, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức, viên chức; tạo môi trường cho công chức, viên chức rèn luyện, phát huy và nâng cao năng lực công tác tránh tình trạng trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

(Nguồn: Báo cáo số 234/BC-SNV ngày 31/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn)

Tác giả:  Doanh Phượng
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hiệu quả hoạt động của các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(25/12/2021)

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(02/11/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn(02/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp(02/11/2021)

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn(30/10/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà khách tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh(21/10/2021)

Tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông(15/10/2021)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(15/10/2021)