Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lùi thời gian banh hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

Ngày 29 tháng 4 năm 2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Nghị quyết đã quy định rõ chức danh, số lượng và mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cấp thôn, cụ thể; đối với các xã loại I được bố trí tối đa không qua 19 người, cấp xã loại II được bố trí tối đa không quá 18 người, đối với cấp xã loại III được bố trí tối đa không quá 17 người và mức phụ cấp cao nhất là 1,08, mức phụ cấp thấp nhất là 0,48; đối với các thôn được bố trí tối đa là 13 người, đối với tổ dân phố loại I thuộc các phường là 14 người và mức phụ cấp cao nhất là 0,88, mức phụ cấp thấp nhất là 0,27. Thực hiện Nghị Quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ công chức, viên chức, theo đó sẽ đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã nhằm mục đích tinh gọn, giảm bớt chức danh theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

Thực hiện theo chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong năm 2017. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng, nội dung của Nghị quyết về tinh gọn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, cần phải có thời gian xin ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị và tổ chức hội thảo ở nhiều cấp trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua. Do vậy, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã đồng ý cho lùi thời gian trình HĐND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn sang năm 2018./.

Tác giả: 
Nguồn:  Lý Thị Thuấn