Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Trong 05 năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt được một số kết quả quan trọng như:

Giảm mạnh đầu mối tổ chức bộ máy: Giảm 19 phòng và tương đương thuộc thuộc sở, ban, ngành và tương đương (giảm từ 144 phòng xuống còn 125 phòng), tương ứng giảm 15,2%; giảm 16 phòng và tương đương thuộc UBND, HĐND cấp huyện (giảm từ 104 phòng xuống còn 88 phòng), tương ứng giảm 15,4%; giảm 111 đơn vị (giảm từ 499 đơn vị xuống hiện còn 388 đơn vị), tương ứng giảm 22,2%.

Thực hiện giảm biên chế đạt tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015: Đến năm 2021, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý đã thực hiện giảm 212 biên chế công chức, tương ứng 12,46%; giảm 1.112 biên chế viên chức, tương ứng 10,46%, đạt tỷ lệ % theo quy định của Trung ương. Tính đến thời điểm tháng 9/2021, UBND tỉnh thực hiện chế độ chính sách tinh giản biên chế cho 629 người (công chức: 63 người, viên chức: 113 người, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 10 người và cấp xã: 443 người).

Việc xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị từng bước được hoàn thiện:

Việc xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính: Thực hiện các quy định hiện hành, ngày 28/02/2014 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Kạn, trong đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh, UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 29/29 cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bắc Kạn. Ngày 31/12/2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2020/QĐ-BNV về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bắc Kạn, trong đó Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục 310 vị trí việc làm và ngạch công chức tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bắc Kạn (nhóm lãnh đạo, quản lý 49 vị trí; nhóm chuyên môn, nghiệp vụ cấp tỉnh 184 vị trí; nhóm chuyên môn, nghiệp vụ cấp huyện 62 vị trí; nhóm hỗ trợ, phục vụ 15 vị trí). Theo đó, UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn triển khai hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bắc Kạn. Năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong 29/29 cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung bản mô tả công việc và khung năng lực của 10 cơ quan hành chính (gồm 08 UBND các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp).

Việc xây dựng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện các quy định hiện hành, năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong 429/429 đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Trong đó, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm thể hiện rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ, công việc và điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, kỹ năng và trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối viên chức đảm nhiệm từng vị trí việc làm. Hiện nay, tổng số vị trí việc làm trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động gồm có 5.039 vị trí việc làm, cụ thể: 1.002 vị trí lãnh đạo quản lý (lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập và lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập); 839 vị trí chuyên môn nghiệp vụ; 3.198 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định, số lượng đơn vị sự nghiệp giảm (hiện còn 388 đơn vị) và chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị đã thay đổi. Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 16 cơ quan, đơn vị và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Về xây dựng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh đã tập trung thực hiện các nội dung như:

Đánh giá việc cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh, nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ:

Trên cơ sở Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức và Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm để từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức. Qua kết quả thống kê rà soát, tỷ lệ công chức được bố trí phù hợp với vị trí việc làm, có trình độ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, giữ ngạch công chức đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí việc làm đạt 95%; tỷ lệ viên chức được bố trí phù hợp với vị trí việc làm, có trình độ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, giữ chức danh nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí việc làm đạt 90%.

Việc đổi mới phương thức công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế đánh giá công chức, viên chức:

Về đổi mới công tác quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức: Trong những năm qua, việc tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan, thực hiện trên cơ sở nhu cầu, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao. Việc tuyển dụng công chức, viên chức đã được đổi mới thực hiện bằng hình thức thi tuyển tập trung (thi các môn tin học, nghiệp vụ chuyên ngành trên máy tính) và trong quá trình tổ chức thi tuyển được thực hiện bảo đảm khách quan, chặt chẽ và đúng quy định hiện hành về công tác tuyển dụng. Đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh được tuyển dụng đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, kết quả cụ thể:

Đối với tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện: Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 25/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn và các quy định mới trong công tác tuyển dụng công chức, UBND tỉnh đã tổ chức tuyển dụng công chức theo hình thức thi tuyển tập trung trên cơ sở ghép 2 hội đồng thi khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền. Kết quả từ năm 2017 đến năm 2020 tuyển dụng được 124/188 chỉ tiêu, trong đó khối Đảng, đoàn thể 40/69 chỉ tiêu; khối chính quyền 84/119 chỉ tiêu. Năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 (ghép 02 Hội đồng thi khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền).Kết quả tuyển dụng được 63/72 chỉ tiêu, trong đó khối Đảng, đoàn thể 09/12 chỉ tiêu; khối chính quyền 54/60 chỉ tiêu.

Đối với tuyển dụng viên chức cấp tỉnh, cấp huyện: Theo phân cấp, UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kết quả từ năm 2017 đến nay tuyển dụng được 676 chỉ tiêu. Trong đó: Sự nghiệp y tế 161, sự nghiệp giáo dục và đào tạo 416, sự nghiệp của các ngành khác 99. Năm 2021, UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn (Sở Nội vụ) tổ chức thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức của 18 cơ quan, đơn vị với tổng số 421 chỉ tiêu (đến tháng 11/2021, có 05 đơn vị đã tổ chức tuyển dụng xong với 28 viên chức trúng tuyển).

Về đổi mới cơ chế đánh giá công chức, viên chức: Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đổi mới một số nội dung về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức như: Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; thời điểm đánh giá xếp loại chất lượng; tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nổi bật là việc bỏ các tiêu chí liên quan đến sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học... khi đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên... Theo đó, UBND tỉnh Bắc Kạn giao các các cơ quan, đơn vị ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chứccăn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó làm rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh. Lãnh đạo, quản lý được đánh giá, xếp loại chất lượng trên cơ sở kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, khung tiêu chí đánh giá do cấp có thẩm quyền ban hành... Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ bản bảo đảm sự khách quan, công bằng, chính xác, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chứchoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sát với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của lãnh đạo đơn vị. Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcđược sử dụng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, bình xét thi đua, khen thưởng, thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch và đối với công chức viên chức và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Mặt khác, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức không chỉ được tiến hành định kỳ hàng năm mà còn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình đối với cán bộ, công chức, viên chức trước khi hết nhiệm kỳ, trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật để làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh của cán bộ, công chức, viên chức.

Nhìn chung, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã triển khai theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền.Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định và thường xuyên đã giúp phát huy điểm mạnh của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Về nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh:

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào đào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn và hàng năm; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng các tiêu chuẩn về

Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã

chức danh cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao năng lực nhận thức, kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt và năng lực thi hành nhiệm vụ, công vụ được giao.

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020, hằng năm UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổ chức thực hiện kế hoạch đạt được một số kết quả như sau:

Đào tạo, bồi dưỡng theo nguồn kinh phí thường xuyên, gồm 20 lớp với 1.597 lượt người tham gia. Phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức mở lớp 03 lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị cho các đối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, Giao thông vận tải; công chức lãnh đạo, chuyên môn về lĩnh vực xây dựng thuộc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; công chức lãnh đạo, chuyên môn trong các ban quản lý dự án của tỉnh; Trưởng, phó Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành phố và các đối tượng nguồn thuộc diện quy hoạch, gồm 121 cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Về nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã: Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, giai đoạn 2016-2020 và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn và hàng năm, đồng thời triển khai rà soát, thống kê về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã. Từ năm 2016 đến năm 2020, UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương mở 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng, thời gian từ 03-05 ngày/lớp, gồm 2.025 lượt người tham gia.

 

Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp được xây dựng và triển khai ngay sau kỳ bầu cử HĐND các cấp. Từ năm 2016 đến nay, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị mở các lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp, giảng viên, báo cáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, tập trung vào các kiến thức, kỹ năng phục vụ cho hoạt động của đại biểu HĐND.

Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã

Một số bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm:

Về sắp xếp, kiện toàn tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế:

Thứ nhất, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ với quyết tâm cao nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền. Trong đó, phải phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, đảng viên có liên quan. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và coi đây là giải pháp trọng tâm, then chốt nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện; nhất là việc vận động phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

Thứ hai, trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế phải đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, không nóng vội; thực hiện bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, lấy quyền và lợi ích của cán bộ, đảng viên làm cơ sở; vừa sắp xếp tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị. Quan tâm đến công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, vướng mắc, phát huy những sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm tốt. Phải huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Về hoàn thiện đề án vị trí việc làm:

Thứ nhất, việc xây dựng Đề án vị trí việc làm hiệu quả phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền tạo được sự đồng thuận, phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành.

Thứ hai, cần thiết tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn xác định vị trí việc làm cho các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, giúp các đơn vị nhận thức đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa, nắm được yêu cầu, cách thức xây dựng vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tính chất, đặc điểm, yêu cầu công việc của từng đơn vị để xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp về nhận xét, đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình về công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Thứ hai, tỉnh đã chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý ở các đơn vị, địa phương. Hàng năm, nhiều cán bộ, công chức quản lý được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực công tác và hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch công chức của từng vị trí, chức danh mà họ đang đảm nhiệm.

Thứ ba, tiếp tục rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về phẩm chất, năng lực, trình độ làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2021-2025; chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, công chức ở địa phương và chuẩn bị đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở là người dân tộc thiểu số để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành ở cơ sở.

Thứ tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ./.

(Nguồn: Theo Báo cáo số 530-BC/BCSĐ ngày 10/9/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh).

Tác giả:  Nguyễn Hà
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2021)

Hiệu quả hoạt động của các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(25/12/2021)

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(02/11/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn(02/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp(02/11/2021)

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn(30/10/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà khách tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh(21/10/2021)

Tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông(15/10/2021)