Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn sẽ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 6/8 huyện, thành phố, cụ thể:

Đối với huyện Ba Bể: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Cao Trĩ vào xã Thượng Giáo, sau khi nhập, xã Thượng Giáo có 56,93 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.549 người. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Bể có 15 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã), gồm 14 xã và 01 thị trấn.

Đối với huyện Bạch Thông: Thành lập xã Quân Hà trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Quân Bình và xã Hà Vị, sau khi thành lập xã Quân Hà có 20,13 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.843 người; Thành lập xã Tân Tú trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Tiến và xã Tú Trĩ, sau khi thành lập xã Tân Tú có 26,20 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.514 người; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Phương Linh vào thị trấn Phủ Thông, sau khi nhập, thị trấn Phủ Thông có 21,97 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.679 người. Sau khi sắp xếp, huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã), gồm 13 xã và 01 thị trấn.

  

Xã Vũ Loan, huyện Na Rì là một trong số các đơn vị hành chính cấp xã

thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đối với huyện Chợ Đồn: Thành lập xã Đồng Thắng trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đông Viên và xã Rã Bản, sau khi thành lập xã Đồng Thắng có 46,40 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.617 người; Nhập 7,41 km2 diện tích tự nhiên, 200 người của xã Phong Huân vào xã Bằng Lãng, sau khi nhập, xã Bằng Lãng có 41,26 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.715 người; Thành lập xã Yên Phong trên cơ sở nhập toàn bộ 16,26 km2 diện tích tự nhiên, 653 người của xã Phong Huân và xã Yên Nhuận, sau khi thành lập, xã Yên Phong có 45,40 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.666 người. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã), gồm 19 xã và 01 thị trấn.

Đối với huyện Chợ Mới: Thành lập thị trấn Đồng Tâm trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh, sau khi thành lập, thị trấn Đồng Tâm có 22,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.853 người; Thành lập xã Thanh Thịnh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Bình và xã Nông Thịnh, sau khi thành lập xã Thanh Thịnh có 51,51 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.865 người. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã), gồm 13 xã và 01 thị trấn.

 

Xã Lương Hạ, huyện Na Rì là một trong số các đơn vị hành chính cấp xã

thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đối với huyện Na Rì: Thành lập xã Văn Lang trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ân tình và xã Lạng San, sau khi thành lập, xã Văn Lang có 57,20 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.905 người; Thành lập xã Trần Phú trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hảo Nghĩa và Hữu Thác, sau khi thành lập, xã Trần Phú có 47,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.987 người; Thành lập xã Sơn Thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lam Sơn và Lương Thành, sau khi thành lập xã Sơn Thành có 40,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.130 người; Điều chỉnh 13,37 km2 diện tích tự nhiên và 1.461 người của xã Lương Hạ vào thị trấn Yến Lạc, sau khi điều chỉnh, thị trấn Yến Lạc có 17,65 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.280 người; Điều chỉnh 3,94 km2 diện tích tự nhiên, 159 người của xã Văn Học và toàn bộ 4,40 km2 diện tích tự nhiên, 357 người còn lại của xã Lương Hạ vào xã Cường Lợi, sau khi điều chỉnh xã Cường Lợi có 26,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.320 người; Thành lập xã Văn Vũ trên cơ sở nhập toàn bộ 10,56 km2 diện tích tự nhiên, 852 người của xã Văn Học và xã Vũ Loan, sau khi thành lập, xã Văn Vũ có 90,19 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.680 người. Sau khi sắp xếp, huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 05 đơn vị hành chính cấp xã), gồm 16 xã và 01 thị trấn.

Đối với huyện Ngân Sơn: Thành lập xã Hiệp Lực trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm, sau khi thành lập, xã Hiệp Lực có 51,86 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.088 người. Sau khi sắp xếp, huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã), gồm 9 xã và 01 thị trấn.

Như vậy, sau khi sắp xếp, tỉnh Bắc Kạn có 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 96 xã, 06 phường và 06 thị trấn, giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã (từ 122 xuống còn 108). Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thực hiện gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, song vẫn bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: