Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Nội chính – Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Trong năm 2020, việc xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ sẽ bao gồm cả việc đánh giá của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

 

Theo đó, khi người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ, công chức, viên chức các lĩnh vực tại Bộ phận Một cửa phát Phiếu đánh giá kèm theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện đánh giá và đề nghị nộp lại Phiếu đánh giá cho Bộ phận Một cửa khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân, doanh nghiệp đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở 05 chỉ số, trong đó 01 chỉ số liên quan đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và 04 chỉ số liên quan đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tổng hợp kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị: Điểmđánh giá tối thiểu từ 5 trở lên thì hoàn thành 100% nhiệm vụ; điểm đánh giá từ 3,5 đến dưới 5 điểm thì hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụđiểm đánh giá dưới 3,5 điểm thì hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020: Năm 2020, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên mức 80%.

Tác giả:  Đồng Vân
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ(15/09/2020)

Bắc Kạn đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế (04/08/2020)

Sở Nội vụ Bắc Kạn tổ chức mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương (30/07/2020)

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn(14/02/2020)

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn(04/02/2020)

Bắc Kạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong 6 tháng đầu năm 2019(20/08/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2019(26/04/2019)

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn có tân Giám đốc (02/04/2019)

UBTVQH thông qua Nghị quyết sắp xếp lại cấp huyện, cấp xã(13/03/2019)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương(28/02/2019)