Skip Ribbon Commands
Skip to main content
UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2571/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, thuộc lĩnh vực giao thông. Đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tự chủ trên các phương diện sau:

Tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ: Được chủ động quyết định các biện pháp để thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn theo quy định, bảo đảm về chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể:

Thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư gồm:

Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hằng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện. Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác.

Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác.

Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban Quản lý dự án theo quy định.

Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban Quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

Quản lý dự án đầu tư xây dựng về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Có trách nhiệm thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án trên.

Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường.

Nhận ủy thác quản lý dự án theo quy định của pháp luật.

Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về thực hiện nhiệm vụ được giao:Đơn vị lập kế hoạch thực hiện dự án trên cơ sở kế hoạch vốn giao hằng năm, cụ thể:

Năm 2022: Thi công hoàn thành dự án Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông, giai đoạn 2; tiếp tục triển khai 05 dự án nhận ủy thác quản lý dự án gồm: dự án LRAMP, kế hoạch năm thứ tư; dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B giai đoạn 2; Dự án Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể; dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh Hồ Ba Bể; làm thủ tục quyết toán dự án Xây dựng công trình vượt dòng phòng, chống khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên tuyến đường tỉnh ĐT258B đoạn tuyến Km36+00-Km65+450 và 02 tuyến đường thuộc dự án LRAMP kế hoạch năm thứ ba (gồm tuyến Yên Nhuận - Đại Sảo và tuyến Huyền Tụng - Mỹ Thanh).

Năm 2023: Tiếp tục triển khai 05 dự án nhận ủy thác quản lý dự án gồm: Dự án LRAMP, kế hoạch năm thứ tư; dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B giai đoạn 2; Dự án Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể; dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh Hồ Ba Bể; làm thủ tục quyết toán dự án Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông, giai đoạn 2.

Năm 2024: Làm thủ tục quyết toán 03 dự án gồm: Dự án LRAMP, kế hoạch năm thứ tư; dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B giai đoạn 2; dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh Hồ Ba Bể; tiếp tục triển khai 02 dự án nhận ủy thác quản lý dự án gồm: Dự án Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể; dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Năm 2025: Làm thủ tục quyết toán 02 dự án nhận ủy thác quản lý dự án gồm: Dự án Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể; dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Năm 2026: Xây dựng bổ sung nhiệm vụ trên cơ sở kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo (2026-2030).

Đơn vị được phê duyệt quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, cụ thể:

Cơ cấu tổ chức của Ban gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; 05 Phòng chức năng:

(1) Văn phòng: Có chức năng tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc thực hiện quản lý về công tác tổ chức, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỹ luật; hành chính - quản trị; cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất; quản lý tài sản cơ quan.

(2) Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu về lĩnh vực tài chính - kế toán; thanh toán, quyết toán nguồn vốn được giao và xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn.

(3) Phòng Quản lý dự án 1 và Phòng Quản lý dự án 2: Có chức năng lập kế hoạch thực hiện các dự án; theo dõi và thực hiện các thủ tục đầu tư thực hiện dự án từ bước đề xuất chủ trương đầu tư đến khi kết thúc dự án; tham gia, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện giám sát chủ đầu tư và tư vấn giám sát các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

(3) Phòng Kiểm soát và Thẩm định: Có chức năng kiểm soát hợp đồng xây dựng, hồ sơ thanh toán, quyết toán, hồ sơ công trình…; thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư theo quy định.

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng phòng được UBND tỉnh phê duyệt theo Phương án tự chủ và các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, tài chính của đơn vị, nhu cầu về công tác quản lý dự án và thực hiện chức năng của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của UBND tỉnh khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

 

Lãnh đạo, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  công trình giao thông tỉnh

Tác giả:  Nguyễn Hà
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tỉnh Bắc Kạn kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh(31/03/2022)

Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. (13/01/2022)

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2021)

Hiệu quả hoạt động của các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(25/12/2021)

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(02/11/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn(02/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp(02/11/2021)

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn(30/10/2021)