Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 2035/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quyết định trên, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chứng viên, viên chức và người lao động khác. Trưởng phòng công chứng là công chứng viên. Biên chế của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn là biên chế sự nghiệp do Giám đốc Sở Tư pháp phân bổ trên cơ sở đề án vị trí việc làm được phê duyệt và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Tư pháp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm.

 

Trụ sở Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn có chức năng cung cấp các dịch vụ công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật do các công chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng; Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.

Nhiệm vụ của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn là: Xây dựng, trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt kế hoạch hoạt động hằng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; cung cấp dịch vụ công chứng theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện hoạt động chứng thực theo quy định hiện hành của pháp luật; thu phí công chứng, phí chứng thực, thù lao công chứng, chi phí khác; cung cấp dịch vụ công chứng, chứng thực ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của Nhân dân; được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng quy định tại Luật Công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; quản lý công chứng viên hành nghề tại đơn vị trong việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của đơn vị theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho công chứng viên trong đơn vị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm; chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê; thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, chứng thực, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, phí công chứng, phí chứng thực, thù lao công chứng và chi phí khác tại trụ sở của đơn vị; tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự hành nghề công chứng trong quá trình tập sự tại tổ chức mình; thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã công chứng; lập sổ công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng; chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng để đưa vào cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng làm việc với công chứng viên, viên chức; ký hợp đồng lao động với người lao động theo quy định; trực tiếp quản lý, sử dụng và đánh giá viên chức, người lao động của Phòng Công chứng theo phân cấp và quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

(Nguồn Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Tác giả:  H.H
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp(02/11/2021)

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn(30/10/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà khách tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh(21/10/2021)

Tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông(15/10/2021)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(15/10/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(15/10/2021)

: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(15/10/2021)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn (15/10/2021)