Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những lĩnh vực cải cách hành chính được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện thường xuyên. Ngày 10/6/2021, tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND về tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nội vụ. Theo đó, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những lĩnh vực cải cách hành chính được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện thường xuyên. Ngày 10/6/2021, tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND về tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nội vụ. Theo đó, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ.

 

Hoạt động về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Kạn

Theo quy định chức năng của Ban Thi đua - Khen thưởng là giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ. Chịu sự quản lý toàn diện của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng là trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước; quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cơ cấu tổ chức là không thành lập cơ cấu tổ chức bên trong thuộc Ban, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ trực tiếp cho Trưởng ban và Phó Trưởng ban theo phân công. Biên chế do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định trong tổng biên chế của Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Lãnh đạo đơn vị, gồm Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác của Ban; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, trước Trưởng ban, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, 01 Phó Trưởng ban được ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban.

Thực hiện việc không thành lập cơ cấu tổ chức bên trong thuộc đơn vị đã góp phần tinh gọn bộ máy hành chính theo chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước hiện nay.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Nội vụ tổ chức lại các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (22/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.(01/02/2021)

Phòng Nội chính – Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (10/11/2020)

Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ(15/09/2020)

Bắc Kạn đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế (04/08/2020)

Sở Nội vụ Bắc Kạn tổ chức mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương (30/07/2020)

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn(14/02/2020)

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn(04/02/2020)

Bắc Kạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong 6 tháng đầu năm 2019(20/08/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2019(26/04/2019)