Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ -UBND về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Về tiêu chuẩn chung đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh thực hiện theo quy định các văn bản hiện hành của cấp trên.

Về tiêu chuẩn riêng: Tiêu chuẩn về nghiệp vụ: Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành theo chức trách nhiệm vụ được phân công; có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp để phục vụ cho nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao của ngành; có khả năng tổng hợp và phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện và phối hợp với các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao; nắm chắc đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước; nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao; có năng lực xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khả năng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Có kinh nghiệm năng lực trong quản lý điều hành.

Về trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác Giao thông vận tải, theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị đối với chức danh Trưởng phòng và trung cấp trở lên đối với chức danh Phó Trưởng phòng; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành; có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành.

Về các tiêu chuẩn khác:Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc sởcó trình độ đại học trở lên, có thời gian giữ chức vụ Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh từ 2 năm (đủ 24 tháng) trở lên. Có thời gian giữ chức vụ Trưởng đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoặc lãnh đạo cấp phòng thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải ở các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện từ 3 năm trở lên (đủ 36 tháng). Trường hợp theo cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của đơn vị không có phó trưởng phòng thì phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm (đủ 60 tháng) công tác trong lĩnh vực Giao thông vận tải. Đối với chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở có ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định trên. Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc thực hiện./.

Tác giả:  Thúy Lựu
Nguồn: