Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế năm 2018.

Ngày 25/01/2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 156/SNV-TCBC&CCVC  hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế năm 2018. Trên cơ sở Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc tạm giao biên chế công chức, số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, các đơn vị ban hành Quyết định giao biên chế công chức, viên chức, HĐ 68 cho từng đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc cho đến khi có Quyết định khác thay thế Quyết định 2281/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong quá trình quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, HĐ 68 nếu có điều chỉnh số lượng biên chế giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đề nghị các đơn vị phải ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung (các Quyết định giao biên chế và điều chỉnh bổ sung của các đơn vị, đề nghị gửi 01 bản về Sở Nội vụ để theo dõi).

- Đối với các tổ chức, đơn vị do sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy được giao biên chế công chức, viên chức và HĐ 68 tăng so với năm 2017, đề nghị các đơn vị sử dụng bố trí cho các vị trí sau:

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng 03 biên chế công chức (do phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở hợp nhất Phòng Nội chính với Phòng Pháp chế và tiếp nhận Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tại Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh) bố trí cho Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính; tăng 04 biên chế viên chức (người làm việc) (do chuyển bộ phận Website - Cổng thông tin điện tử thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông về Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh) bố trí cho Trung tâm Công báo - Tin học.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng 01 biên chế viên chức (người làm việc) (do sáp nhập bộ phận thư viện thuộc Trung tâm Văn hóa và thể thao thành phố Bắc Kạn vào Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh) bố trí cho Thư viện tỉnh.

          - Các tổ chức, đơn vị có số biên chế công chức, người làm việc và HĐ 68 giảm so với năm 2017, trong đó có trường hợp phải điều chuyển về biên chế kèm theo nhân sự thì các đơn vị thực hiện việc điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển, ký và chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H. Tuấn
Nguồn: