Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức lại các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Chiều ngày 14/6/2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý và điều động công chức về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nội vụ.

  

Ông Lê Văn Hội tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì lễ công bố

Ông Lê Văn Hội tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì lễ công bố. Cùng dự Lễ công bố có các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng toàn thể, công chức, viên chức và người lao động ủa Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị bà Vũ Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Sở đã công bố Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nội vụ. Đối với tổ chức hành chính Giữ nguyên tổ chức Văn phòng Sở và Thanh tra Sở.

Tổ chức lại các phòng chuyên môn của 02 phòng và một Ban cụ thể như sau: Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức chuyển nhiệm vụ và đổi tên phòng thành Phòng Công chức, viên chức; Phòng cải cách hành chính và Quản lý văn thư lưu trữ chuyển nhiệm vụ Quản lý văn thư lưu trữ sang Ban Thi đua khen thưởng, và nhận nhiệm vụ Tổ chức biên chế và đổi tên phòng thành Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính; Ban Tôn giáo trên cơ sở chuyển nhiệm vụ của Ban Tôn giáo về thành Phòng Tôn giáo.

  

Ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định việc tổ chức lại một số tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở đã đảm bảo mục đích nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ, thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ công tác với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2021.

Tác giả:  Xuân Huệ
Nguồn: