Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi Điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn

Ngày 13/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 581/QĐ-UBND về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: