Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Kạn tại Quyết định số 123/QĐ-UBND.

Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh hiện nay có nhiều đổi mới, nâng cao cả về chất lượng dịch vụ và phương tiện. Công tác quản lý Nhà nước luôn được quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tổ chức và quản lý vận tải hành khách của các doanh nghiệp vận tải cũng có nhiều tiến bộ, trật tự vận tải đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, các hiện tượng phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách ...vẫn còn xảy ra, an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa bền vững. Công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn Bắc Kạn còn hạn chế; hiện tượng xe chở quá tải, phá nát các tuyến giao thông đã và đang diễn ra phổ biến, có các yếu tố gây bất bình đẳng trong kinh doanh loại hình vận tải này.

 

        Trước tình hình đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ hộ kinh doanh trong ngành vận tải nhận thấy cần phải có một tổ chức đại diện cho ngành nghề của mình, có tiếng nói chung, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như các lợi ích trong hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển.Do vậy, việc vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Kạn là cần thiết để tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ hộ kinh doanh cùng chung mục đích tập hợp, hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ban vận động thành lập Hiệp hội gồm 7 thành viên được thành lập theo Quyết định số 510/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.Ban vận động thành lập Hiệp hội đã vận động được 52 cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia vào mô hình Hiệp hội. Số lượng cá nhân, tổ chức đăng ký gia nhập Hiệp hội như trên đã đảm bảo số lượng hội viên tối thiểu đối với tổ chức hội cấp tỉnh quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 5, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ: “Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội”. Theo đó, việc đề nghị thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Kạn là phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về hội hiện hành.

Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Kạn là một tổ chức xã hội ngành nghề của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ hộ kinh doanh, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - kỹ thuật trong nghiên cứu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tỉnh.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Địa điểm sinh hoạt của Hiệp hội được đặt tại Văn phòng Công ty cổ phần bến xe Bắc Kạn, tổ 9B phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (SĐT: 0209.3897.691 – 0912.009.977 – 0912.303.478) 

Văn phòng Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Kạn

 Hiệp hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong lĩnh vực vận tải ô tô hoặc liên quan đến vận tải ô tô; Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội có các quyền như: Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội; Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động; Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội; Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật; Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động; Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội có nhiệm vụ: Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; Tập hợp, đoàn kết hội viên, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội; Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn cho hội viên tuân thủ pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội; Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật; Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội; Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

 Một số hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Kạn

Với vai trò của mình, nếu hoạt động hiệu quả, Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Kạn sẽ góp phần nâng cao năng lực kinh doanh của các thành viên, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Chi tiết Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 tại đây./.

Chi tiết tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 31/01/2023./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Thương Thương
Nguồn: